ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Dec 16, 2007

Some Googling Tips


There are many ways to use Google's features.
The more we know how to query Google's Internet Database,
the better we get required information in short time.
As a daily Google user, I'm finding how to use this giant search engine effectively.
Also collect some working query strings and keywords.
So I would like to share what I found and want to get what others found about Google.

eBooks Search

I use this keywords to search direct links and page of the ebooks.
"book title/ name/ subject"+download site
eg.
 1. "Rolls Royce - The Jet Engine . 5th Edition"+mihd.net/*
 2. "Designing Large-Scale Web"+rapidshare.com/*
 3. "Operational Amplifier" + mihd.net/*
 4. "Building the Perfect PC "+mihd.net/*
(I'm MiHD crazy, as I cannot use rapidshare just like other free users. If you want to know how to bypass Rapidshare Download limit, by using free internet resources, read this blog post. You will feel free ,as no need to install any program to bypass Rapidshare by the power of free CGI-Proxies on the net. This is little information How to Create Your Free Proxy-List The only one need is patience. :) Patience will pass all the difficulties, isn't it?)
However we can substitue any other file hosting sites, like filefactory.com/*, divshare.com/*, mediafire.com/* and so on.
We can use this method to search any others what we wanted, warez, musics, videos and so on. I feel it is so simple but effective for me.

for eBooks directory search

-inurl:html -inurl:htm -inurl:asp -inurl:cfm -inurl:shtml intitle:"index.of"+"parent directory"+"Cisco|CCNA"+pdf|chm
More compact way is,
-inurl:(html|htm|asp|cfm|shtml) intitle:"index.of"+"parent directory" +"Cisco|CCNA"+pdf|chm

-inurl:(html|htm|asp|cfm|shtml) intitle:"index.of"+"parent directory"+"Cisco|CCNA"+pdf|chm+2007
Here, we can use only one intitle:"index.of" or "parent directory".
2007 is also optional. I use this to find directories that updated in 2007.

Some Keywords to substitute at "Cisco|CCNA"
A+, ACCA, aircraft, book, BSD, C, C++, code, CSS, crack, cracking, data, dictionary, database, ebook, engine, essential, encyclopedia, engineer, engineering, google, hack, hankbook, html, hacking, jet, kernal, linux, McGraw Hill, machine, marine, media, mind, mobile, manual, management, missing, MBA, MCSD, MCSE ... , network, networking, OReilly, open, Opensource, Prentice Hall, Peachpit.press, Php, Release, Robot, System, Tesking, Troubleshooting, Training, Utility, visual, visual (c++/basic etc), Wiley, web, workbook and so on …

Some Keywords to substitute at "pdf|chm"
If we want to search audio/video files, change "pdf|chm" to wma, mp3, mpg, mpeg, mid, swf, asf, wmv, ram, wav etc. Also we can use more keywords; cab, exe, zip, rar, 7z etc.

Using Google's Cache

Sometimes, network connection is too slow to access original sites. At that time Google's Caches giving in the search results are the best way to access those sites. We can feel this way is more fast than accessing original site. If the site is required to register to view the contents in normal browsing, Google's Cache will bypass this problem for some sites.

Using Google's Translator

Some of Chinese , Russian and Middle East sites are developed with their native languages and share many valuable resources about Technologies, Medical, Software and other valuable information. As a normal internet or Google user, we cannot access these sites because of their languages. However Google's Translator can be performed as a translator and proxy. By using this Google's Translator service effectively, we can use Internet more widely as well as deeply. For more information about Google's Translator service, you can read here. If you want to test certain site: follow this link. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&u=http://www.cnshare.org/ You will see effectiveness of Google's Translator service easily.

50/100 Results/Page

Normally Google's results give us 10 Results per page. But we can change this using preference and set results from 10, 20, 30, 50 to 100. However the I prefer to use this query &num=100 to get 100 Results/Page by adding at the end of Google's Search Address.

Using the Internet effectively and quickly in a short time, is funny and can save our valuable Time and Money. Hopefully this information will help all my friends and other (beginners) Googlers.

Dec 12, 2007

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု - A Requirement


ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္
လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

 • ဘဒၵႏၲပညာစာရ (ပဓါနနာယကႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္)
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ - ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလ
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္
 • ရန္ကုန္တုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄/၂ ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖိုးေခါင္လမ္းေထာင့္
 • ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္၍ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ကာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး တုိ႔မွ မိဘမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္ (၂၅)ေယာက္ တုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူကာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ပါသည္။
 • ဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ လက္ရွိဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရမွ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကုိ အလယ္တန္းအဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 • (၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္လ်က္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအျဖစ္သုိ႔ ပူးတြဲတုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 1. မိဘမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေႏြးေထြးလုံၿခံဳစြာ ေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။
 2. ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္။
 3. ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္တတ္ၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္း တတ္ေစရန္။
 4. ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအျဖစ္ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္။
 5. အသက္အရြယ္ အလုိက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္း တတ္ေစရန္။
 6. ဘ၀တစ္သက္တာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား မိမိကုိယ္ကို မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္။

လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အသက္(၅)ႏွစ္အထက္ ေယာက္်ားကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအတို္င္း လက္ခံပါသည္။
 1. မိဘႏွစ္ပါးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 2. မိဘာတစ္ဦးဦးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 3. ခုိကုိးရာမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ား၊
 4. အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အတူမေနႏိုင္ေသာကေလးမ်ား၊
 5. ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ား။
ေဂဟာတြင္ လက္ခံထားသည့္ ကေလး အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၁၈၀)ဦး ရွိပါသည္။

သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္

မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ
ေဂဟာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး၊
အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေစ၍
ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစပါသည္။

ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား၏ စားေသာက္ေရးအတြက္...
 • သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သာမေဏမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အလွည့္က် ဆြမ္းခံႂကြလ်က္လည္းေကာင္း၊
 • ေဂဟာရန္ပံုေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္လည္းေကာင္း
ေကြ်းေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္ (၂)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသမားေတာ္ (၁)ဦးတုိ႔က အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ျပင္ပေစတနာရွင္ သူနာျပဳမ်ား မွလည္း ကေလးမ်ား၏ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အေရးေပၚလုိအပ္လာပါကလည္း ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေစပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ စာေပဗဟုသုတ ရရွိေစရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေထြေထြ အသိပညာမ်ား တုိးပြားေစရန္ အတြက္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္ေစရန္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း နည္းျပဆရာ(၁)ဦးႏွင့္ ဆရာမ(၁)ဦးတုိ႔မွ က်န္းမာေရးပညာေပး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားႏုိင္ရန္ အားကစားနည္းမ်ိဳးစုံ တုိ႔ကုိ ကစားေစပါသည္။
ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံသမထ ၀ိပႆနာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကေလးမ်ား က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗီဒီယုိျပသေပးၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ရာသီအလုိက ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ကုိလည္း က်င္းပေပးပါသည္။

အလွဴေငြ လက္ခံ/အသံုးျပဳမႈ

 • ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ကေလးမ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ပါသည္။ ေဂဟာရွိကေလး (၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔၏ တာ၀န္ႀကီးမားလွေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္ႏွင့္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား အတြက္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစရိတ္မ်ား ကုိလည္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ၾကပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ အၿမဲေန ကေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါသျဖင့္ အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ကို ေစတနာရွင္မ်ား၏ စုေပါင္း လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ အဆုိပါအိပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးႏုိင္ေရး အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 • ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆုိပါ ကေလးမ်ား၏ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာမ်ား ပုိမို ထူူးခြ်န္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး အတြက္ နီးစပ္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစသည့္အျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ တြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာမ်ား ငွားရမ္းလ်က္ ေဂဟာအတြင္း၌ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ ကေလး(၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔အတြက္
  • ေန႔စဥ္နံနက္စာ၊ ညစာမ်ား။
  • အထက္တန္း/ အလယ္တန္း/ မူလတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ လစဥ္ ပညာသင္ စရိတ္မ်ား။
  • အ၀တ္အထည္၊ အိပ္ရာအသုံးအေဆာင္မ်ား။
  • စာေရးကိရိယာမ်ား/ ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • လစဥ္ ပညာ၀န္ထမ္းလစာမ်ား။ ေဆး၀ါးမ်ား၊ က်န္းမာေရး စားရိတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလွဴေငြမ်ားကို မိမိတုိ႔တတ္အားသမွ် နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိပ္စာ

ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၊
သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖုိးေခါင္လမ္းေထာင့္၊ (၁၄/၂) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - (၀၁) ၅၆၃၃၅၁

ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕

Donation: Volunteer

Donation: Volunteer

(၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ
အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ
ေစတနာ ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေဆာက္လက္စ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္


Donation: Volunteer

ကၽြန္ေတာ္တို႕ တေတြ အသက္ ရွင္သန္ေနၾကတာ ဘယ္အတြက္လဲ …
ပိုက္ဆံေတြ ရွာေနၾကတာ ဘာလုပ္ဖို႔လည္း …
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစား ႏုိင္ဖို႕ အတြက္ေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပါပဲ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္မလာ ႏိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံကို ရွာလို႔ရလာတဲ့ အခါ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ လိုက္လာမယ့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေတြ အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္... …


What is the meaning or our living?
Why do we search Money, Money, Money?
Search the Money to eat well, to wear well and to live well?
If so, nothing will follow these money after we died. Believe it.
Donation or Helping our Money to Poors or other Requirements as much as we can is the best way to use our Money.
I hope you all will use all of your Money in Right Places, on Right Time.
Best Wishes …

Dec 10, 2007

ေရွ႕ခရီး Forward


လက္ရွိအလုပ္မွာ အေျခအေနအရ ေရာက္ေနေပမယ့္ …
လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ လုပ္ေနရတာ၀ါသနာပါတာနဲ႔ သင္ခဲ့ရတာ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျပိဳင္တူလြဲေနတယ္ :D
အခု ၂၈ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္ တကယ္လုပ္ခ်င္တာက IT ေလ့က်င့္ေရးစခန္း -

 • သင္တန္းမွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ သင္ခဲ့ရသမွ် နည္း/မ်ားမဆိုကို တကယ္တတ္သိ နားလည္ေစမည့္...
 • ကြန္ပ်ဳတာရွိသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဳတာပညာမ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္သူ မရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ဆက္ စနစ္တက် ေလ့လာဆည္းပူး ႏိုင္မည့္ အေျခခံလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ကိုပါ သိရွိသြားေအာင္ ဆရာစားမခ်န္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္ …
 • ေငြေၾကး မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္း အမွန္တကယ္ရွိသူ မ်ားကို အခမဲ့ ပညာဒါနေပးေ၀သြားမည့္...
 • ………
 • ………
 • (ရည္မွန္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ ခ်ျပတာပါ)
IT ေလ့က်င့္ေရးစခန္း တစ္ခုကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္သြားခ်င္တာ…
တစ္ေယာက္ထဲ မႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ကိုးထပ္ၾကီး ဘုရား၊ ၀ံသေမဒနီ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက တနဂၤေႏြေန႔ ပညာဒါန သင္တန္းေတြမွာ ႏိုင္တဲ့ ဘက္က ကူညီေနတယ္…

တကယ္ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္ရမယ္ …
အေျခအေနအရ မထြက္ႏိုင္ေသးဘူး (နီးေတာ့ နီးေနျပီ အေတာ္စိတ္ကုန္ေနလို႕ :) )
ျပီးေတာ့ ေနရာ ပစၥည္းနဲ႔ အျခား အေျခခံ အေထာက္အကူေတြ အတြက္ ပိုက္ဆံ မလံုေလာက္ေသးဘူး …
(သင္တန္းက စီးပြားေရး အရ ရံႈးႏိုင္တဲ့ အတြက္ :P) ရွာေဖြ စုေဆာင္းရဦးမယ္ …

လူအား အေနနဲ႔ Volunteer ကူညီမယ့္ သူႏွစ္ေယာက္ ေလာေလာဆယ္ ရထားတယ္
တစ္ေယာက္က ျမန္မာမွာ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေလာေလာဆယ္ အဂၤလန္မွာ …

ဘယ္အခ်ိန္ေသမလဲ မသိတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္က မ်ားမ်ားမက်န္ေတာ့ဘူး …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ မပါႏိုင္တာေတြ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ …

ေနာင္လာမယ့္ ညီ/ညီမငယ္ေတြကို ၈/၉/၁၀ တန္းေလာက္က စျပီး ဘ၀မွာ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့အရာကို ကိုယ္တကယ္ သိရွိ ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစေတြ ထြက္လာေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ႏိႈးဆြေပးခ်င္တယ္…
(၁၀ တန္းေျဖျပီးမွ ဆိုရင္ ေနာက္က်သြားျပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္) …

ၾကံဳၾကိဳက္လို႔ ေျပာလိုက္မိတာပါ …
တစ္ေန႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္ …
တတ္ႏိုင္သေလာက္နဲ႔လည္း အေႏွးနဲ႔ အျမန္ စလုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ …
ရည္ရြယ္ခ်က္ တူညီတဲ့ Volunteer, Contributor ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း ၾကိဳဆိုပါတယ္ …

Dec 6, 2007

PDF File Download & MiHD.net

MiHD ကေန PDF ဖိုင္ေတြကို ေဒါင္းလုဒ္ခ်တဲ့ အခါမွာ အဆင္မသင့္ခဲ့ရင္ အင္တာနက္ ၾကည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲက PDF ဖိုင္ကို သူ႕ထဲမွာ ဖြင့္ေပးဖို႔ ၾကိဳးစားတတ္တာမို႔ ရပ္သလို ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္... အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း အရမ္း ေႏွးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိုသိသာပါတယ္..
စိုးရိမ္စရာ မရွိေပမယ့္ ... မသိတဲ့ သူေတြ အတြက္ေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား တစ္ခုခု ျဖစ္သြားျပီလို႕ ထင္ရတတ္ပါတယ္...
ဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ေအာက္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့ ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနာက္မ်ားဆို အဆင္ေျပသြားမွာပါ...

MiHD and PDF Download

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ (Related Posts) -

 1. How to Download From MiHD
 2. Google, MiHD.net & Blogspot

အင္တာနက္ကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အက်ဳိးအမ်ားဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ...

Dec 4, 2007

CBox-Just a simple trick


If we visit some of our friends' blogs, we can read their idea, writings and other sharing subjects. Sometimes we comment to some of their valuable posts. It is just a simple case and we can easily do with blogger's build in comment or other templates assigned by the blog owners.
Sometimes we want to greet our friends or to inform something, then we can use cbox, setting up in the blogs. Most of the cboxs in blogs are narrow and cannot access sometimes, if it is not well customized or something wrong. At that time the following trick can help us to access cbox freely.

 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. In the appeared shortcut menu choose
  • Copy Shortcut (Internet Exporer) or
  • Copy Link Location (Firefox).
 3. Open New Tab or New Browser Window and Paste the shortcut (link) in the Address bar.
 4. Then press Enter key.
 5. Now, it is feel free to write cbox message easily for our friends.
Another way is,
 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. Then choose Open in New Window (Internet Explorer) or Open Link in New Tab (Firefox).
Hopefully this will help you all a little.

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ႏွင့္ အသံုးျပဳနည္း


အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ေတာ့ တင္ေပးထားမိျပီး
လြဲႏိုင္တာေလးေတြ ေျပာဖို႔ က်န္သြားတဲ့ အတြက္ အစအဆံုး ျပန္ရွင္းျပေပး လိုက္ပါတယ္ …
ျမန္မာစာ အဖြဲ႔က ထုတ္ေ၀တဲ့ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ပါ..
၀ယ္သံုးရန္ လြယ္သူမ်ား ၀ယ္သံုးၾကပါ.. :) :P
၀ယ္သံုးရန္ မလြယ္သူမ်ားကေတာ့ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ အမ္အိုင္အိပ္ခ်္ဒီလင့္ခ္ ကေန ယူႏိုင္ပါတယ္..
Download Details, emdictionary.zip, 112.44 MB
ရယူရန္- http://mihd.net/i9lnvj

အသံုးျပဳနည္း -

 1. ေဒါင္းလုဒ္မွ ရလာေသာ emdictionary.zip ဖိုင္ကို Folder အသစ္တစ္ခု အတြင္း ေျဖခ်ပါ။ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ၾကာပါမည္။
 2. ျပီးဆံုးသြားပါက စုစုေပါင္း ၃၁၆ မီဂါဘိုက္ (၃၃၂ ၂၉၂ ၀၈၄ ဘိုက္) ရွိေသာ၊ စုစုေပါင္းFolder ၅၇ File ၄၂၄၆၄ ဖိုင္ရရွိလာပါမည္။
 3. မိမိကြန္ပ်ဳတာတြင္ Quick Time Player မရွိပါက QUICKTIM Folder အတြင္းမွ INSTALLQ ကို အသံုးျပဳျပီး Quick Time Player 3.0 ကို မိမိ ကြန္ပ်ဳတာ အတြင္း Install လုပ္ပါ။
 4. အဘိဓါန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါရွိေသာ ENG_MYAN ကို Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ အေရးၾကီးသည္မွာ တစ္ခ်က္သာ ႏွိပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မေသခ်ာပါကENG_MYAN ကို Right Click -> Open ျဖင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်က္ထက္ ပိုႏွိပ္မိသြားပါက Error တက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ Error တက္လာပါက CTRL+ALT+DELETE ျဖင့္ Task Manager ကိုေခၚယူကာ Applications ေအာက္မွ ENG_MYAN မ်ားကို End Task လုပ္ေပးမွ ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်က္တည္းသာ ႏွိပ္ရန္ အထူး အေရးၾကီး ပါသည္။
 5. (အမွားအယြင္း မရွိပါက) အခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ် ေစာင့္ဆိုင္း သည့္အခါ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ ေပၚလာျပီး စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
 6. အဘိဓါန္တြင္ စကားလံုးမ်ား ရွာေဖြသည့္အခါ ၾကိယာမ်ား အတြက္ V1 (ဥပမာ - GO, COME, SELL စသည္) ကိုသာ ရိုက္သြင္းရွာေဖြ ႏိုင္ပါသည္။GOES, CAME, SOLD စသည္ျဖင့္ ရွာေဖြမရႏိုင္ပါ။
 7. နာမ္ မ်ားအတြက္ အနည္းကိန္း (ဥပမာ - CAT, DOG စသည္) ကိုသာ ထည့္သြင္း ရွာေဖြရပါမည္။
 8. ရွည္လ်ားေသာ စာလံုးမ်ား ရွာေဖြလိုပါက ေရွ႕ပိုင္း ၃/၄ လံုးခန္႔ကိုသာ (ဥပမာ - UMBRELLA အတြက္ UMBR)ထည့္သြင္းရွာေဖြလွ်င္လည္း ရပါသည္။

အလြန္ျမန္ေသာ MiHD မွ ပထမဆံုး ေဒါင္းလုဒ္ ရာတြင္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါက ေဒါင္းလုဒ္နည္းကို ဖတ္ႏိုင္ရန္

ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး ပညာဗဟုသုတ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္၀ ေပ်ာ္ရႊင္ အဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ …

Dec 3, 2007

eserver.org - (Web Site Review)


Today I surfed around the net as usual. I Got some interesting books and warez.
Also noted some cool-site links and Google Info: of the sites. I think, the easiest way to know about a site, better than actually going to that site is using Google's info: cache: link: & site: keywords.
Here what I really want to share you all, is a cool online library named:

EServer TC Library
A Community-Based Library of Technical Communication.

It was founded at "Iowa State University, Academic Information Technologies, IA US". (Though I hate copy-cat , it is the best way to describe about a site is using their original words. So I used their original texts to give clear information to you all.) Below is a short notes taken from their about page -
The EServer TC Library is a free, open-access, human-edited directory of online resources for people who produce, manage, archive, and distribute technical information. The community we serve includes technical communicators (such as technical writers), editors and publishers, researchers, illustrators, animators/multimedia developers, web designers, instructional designers/educators, instructional designers, user experience designers, and others who concern themselves with how to improve human communications. Our system is noncommercial and entirely free of charge, in the spirit of free research and scholarship, and collects no personally identifiable information about its users (see 'Policies ,' below). Contents from our site may not be re-used for commercial ventures, however, without prior written permission.

This website is part of the EServer, a nonprofit publishing cooperative dedicated since 1990 to increasing the availability of accessible writing. (See 'About the EServer' for details). The TC Library is based in the Rhetoric and Professional Communication programs at Iowa State University, and operates within guidelines established and maintained by:

Since it was first founded in 2001, the TC Library site has grown to become the single most comprehensive technical communication body of knowledge in the world. Today we offer access to a database of 13,948 articles, presentations, and miscellaneous other materials of importance to the field. Given how the site is cross-indexed by category, author, publisher, language, date published and more, this generates about 27,700 unique web pages of bibliographic data about published writings in the field.

The screen shot of the home page is:

EServer Home

Also this is current statistics of the library:

There are 13,948 items in catalogue of the Library (Monday December 3, 2007).
We can read many valuable resources on various fields from this, on line. See the screen shot below.

statistics

My information may be too late for guys already known about this site.
However it may revive all these guys and new information for others.

If you all want to know more details about site, follow this link: http://tc.eserver.org/
I hope you all will get valuable information from this site.

Nov 30, 2007

World AIDS Day - 1st December 2007


World AIDS Day 2007


On 1 December, people around the world celebrate World AIDS Day. This year, World AIDS Day focuses on ‘leadership’, the theme set by the World AIDS Campaign under the five-year slogan
“Stop AIDS, Keep the Promise”.

Source:http://www.unaids.org/en/MediaCentre/PressMaterials/World AIDS Day Themes 1988 - present
1988  Communication
1989  Youth
1990  Women and AIDS
1991  Sharing the Challenge
1992  Community Commitment
1993  Act
1994  AIDS and the Family
1995  Shared Rights, Shared Responsibilities
1996  One World. One Hope
1997  Children Living in a World with AIDS
1998  Force for Change: World AIDS Campaign With Young People
1999  Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children & Young People
2000  AIDS: Men Make a Difference
2001  I care. Do you?
2002  Stigma and Discrimination
2003  Stigma and Discrimination
2004  Women, Girls, HIV and AIDS
2005  Stop AIDS. Keep the Promise
2006  Stop AIDS. Keep the Promise - Accountability
2007  Stop AIDS. Keep the Promise - Leadership

Source:http://en.wikipedia.org/wiki/World_AIDS_DaySource:http://www.imcworldwide.org/microsites/aids_day_07/


For More Info About World AIDS Days 2007 …
… Use This Google Search
.. Click here


Be Peaceful & Happy all the moments.

Nov 27, 2007

အဘိဓါန္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ါဟာရပေဒသာ စာအုပ္မ်ား


ပညာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာ စူးစမ္းရတဲ့ အခါမွာ မသိေသးတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဘိဓါန္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ါဟာရပေဒသာ စာအုပ္မ်ားမရွိခဲ့ရင္ အလြန္ပဲ အခက္အခဲ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္..
အဲဒီ ျပႆနာကို တဖက္တလမ္းက ေျဖရွင္းႏိုင္ေစဖို႕အတြက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ အဘိဓါန္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ါဟာရပေဒသာ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္...
သက္ဆိုင္ရာ ပံုေလးေတြနဲ႔ ျပေပးခ်င္ေပမယ့္ ပံုေတြမ်ားရင္ ဘေလာ့ခ္ကို ၀င္ၾကည့္ရတာ ၾကာမွာစိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပံုေလးေတြကို ႏွိပ္ၾကည့္လို႔ရႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္...
ေကာင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုး ျပည့္၀ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ...

 1. ေဒတာေဘ့စ္ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ေဒတာေဘ့စ္ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား - စြယ္စံုက်မ္း

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊၁၃.၃၄ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္

 2. အေမရိကန္ ဘန္းစကားမ်ား အဘိဓါန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊၃.၅၉ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...

 3. အေမရိကန္အီဒီယန္မ်ား အဘိဓါန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၄.၁၅၂ မီဂါဘိုက္ ၊ ၀င္းရာဖိုင္ ရယူရန္...

 4. စကားလံုးမ်ား ႏွင့္ စကားစုမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္အဘိဓါန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၅.၃၈ မီဂါဘိုက္၊ ၀င္းရာဖိုင္ ရယူရန္...
 5. ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္က ထုတ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အသံုးခ်နည္း လမ္းညႊန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊ ၄.၁၃ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...

 6. မရွိမျဖစ္ ေ၀ါဟာရမ်ား

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊ ၁.၄ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...

 7. သိပၸံပညာရွင္မ်ား အဘိဓါန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊ ၂၂.၂၂ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...

 8. အင္ဂ်င္နီယာ အဘိဓါန္

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊၅.၄ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...
 9. လံုျခဳံမႈဆိုင္ရာ စြယ္စံုက်မ္း

  မ်က္ႏွာဖံုး
  ၀င္းရာဖိုင္၊၇.၅၇ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္...

 10. ကြန္ရက္ စြယ္စံုက်မ္း

  မ်က္ႏွာဖံုး
  အပိုင္း (၁)၊ ၂၂.၅၃ မီဂါဘိုက္၀င္းဇစ္ဖိုင္ ရယူရန္...
  အပိုင္း (၂)၊ ၄၀.၀၀ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္... ၀င္းဇစ္ဖိုင္
 11. အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္

  ၀င္းဇစ္ဖိုင္၊ ၁၁၂.၄၄ မီဂါဘိုက္ ရယူရန္... အမ္အိုင္ အိပ္ခ်္ဒီမွ
အမ္အိုင္ အိပ္ခ်္ဒီမွ ေဒါင္းလုဒ္ရန္ အခက္ေတြ႔ေနပါက .ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

ျမန္မာစာ အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို ၀ယ္ယူရန္ လြယ္ကူပါက ၀ယ္သံုးၾကပါရန္.. :)
ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး ပညာဗဟုသုတ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀ၾကပါေစ...

Nov 25, 2007

Courses from MIT OCW

အမ္အိုင္တီ မွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား စာရင္း

 1. Aeronautics and Astronautics
 2. Anthropology
 3. Architecture
 4. Athletics, Physical Education and Recreation
 5. Biological Engineering

 6. Biology
 7. Brain and Cognitive Sciences
 8. Chemical Engineering
 9. Chemistry
 10. Civil and Environmental Engineering

 11. Comparative Media Studies
 12. Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences
 13. Economics
 14. Electrical Engineering and Computer Science
 15. Engineering Systems Division

 16. Experimental Study Group
 17. Foreign Languages and Literatures
 18. Health Sciences and Technology
 19. History
 20. Linguistics and Philosophy
 21. Literature

 22. Materials Science and Engineering
 23. Mathematics
 24. Mechanical Engineering
 25. Media Arts and Sciences

 26. Music and Theater Arts
 27. Nuclear Science and Engineering
 28. Physics
 29. Political Science
 30. Science, Technology, and Society

 31. Sloan School of Management
 32. Special Programs
 33. Urban Studies and Planning
 34. Women's and Gender Studies
 35. Writing and Humanistic Studies

သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးရဲ႕ မူလ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေအာက္မွာ ဘြဲ႕ၾကိဳ (Undergraduate) နဲ႔ ဘြဲ႔လြန္(Graduate) အတန္းေတြ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲျခားျပီး ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
အဲဒီ အုပ္စုေတြ ေအာက္မွာ ေလ့လာခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္၊ စိတ္၀င္စားတဲ့ သင္ခန္းစာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကို ဆက္ျပီး ႏွိပ္ရမွာပါ
ဥပမာ-
Architecture ေအာက္ - Undergraduate Courses ထဲက
4.401   Introduction to Building Technology   Fall 2006
ကို ေလ့လာခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒီေနရာမွာ ကလစ္လုပ္ လိုက္တဲ့ အခါ ေပၚလာတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ အခုလို
ျမင္ေတြ႕ရပါမယ္..ဘယ္ဘက္ အစြန္ဆံုး အျခမ္း
အလယ္ အျခမ္း
ညာအစြန္ဆံုး အျခမ္း (ႏွင့္ ေဒါင္းလုဒ္ရန္ေနရာ)
ေဒါင္းလုဒ္ရန္ ေနရာမ်ား
ေဒါင္းလုဒ္ျပီးေနာက္ ရလာသည့္ ၀င္းဇစ္ဖိုင္ကို ေျဖခ်ျပီး အတြင္းမွ Welcome ဖိုင္ကို ဖြင့္သည့္အခါ ျမင္ရမည့္ အေျခအေန

အေထာက္အကူျပဳ ဖိုင္မ်ား ...

 1. ဇစ္ဖိုင္ (ခ်ဳံ႕ထားေသာဖိုင္မ်ား) ကို ျပန္ဖြရန္ - ၀င္းရာေဆာ့ဖ္၀ဲ ၃.၆၀ ရယူရန္... ၉၆၉ ကီလိုဘိုက္
 2. ေဒါင္းလုဒ္ ရာတြင္ လ်င္ျမန္ေစရန္ အင္တာနက္ ေဒါင္းလုဒ္မန္ေနဂ်ာ ၁၁.၃ ႏွင့္ ပက္ခ်္ဖိုင္ ရယူရန္... ၂.၂၉ မီဂါဘိုက္
 3. ေအခရိုဘက္ ရီဒါ ရယူရန္... ၃၀.၇ မီဂါဘိုက္
ဆက္လက္ ေလ့လာ ေ၀မွ်သြားပါ့မယ္....

Nov 22, 2007

Learning in MIT OpenCourseWares

အမ္တိုင္တီ၏ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား - Learning in MIT OCW

မက္ဆာခ်ဳးဆက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား (MIT OpenCourseWare - MIT OCW)ဟာ အဲဒီတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႔ၾကိဳနဲ႔ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ေနရာကေနမဆို အြန္လိုင္းကေန တစ္ဆင့္၊ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ရယူသင္ၾကားႏိုင္ေစဖို႔ ၊ အမ္တိုင္တီ စာသင္ခန္းမ်ားထဲက သင္ခန္းစာေတြကို အင္တာနက္ေပၚ တင္ထားေပးတဲ့ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပဏာမ ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမ်ားကို အင္တာနက္ကို အေျခခံထားတဲ့၊ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ထုထည္ၾကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမယ္ ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္ခဲ့တာ အခုအခ်ိန္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ ပူးေပါင္းထည့္၀င္မႈ အေနနဲ႔ အမ္အိုင္တီ အျပင္ William and Flora Hewlett Foundation နဲ႔ Andrew W. Mellon Foundation တို႔လည္း ပါ၀င္ထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားကို မည္သူမဆို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ "ပြင့္လင္းေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား (open educational resources)" အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ အျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားစြာကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ - အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ သင္ခန္းစာေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ေလ့လာလို႕ ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အခ်ိဳ႕ကို ႏွစ္အလိုက္ စီစဥ္ထားတဲ့ ဖတ္ရႈရန္ စာရင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးရန္ ေခါင္းစဥ္မ်ား အေနနဲ႔ ထားရွိေပမယ့္လည္း၊ အမ်ားစုကိုေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ပုစာၧမ်ား၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား (တခါတရံ အေျဖမ်ားလည္း ပါသည္) နဲ႔ သင္ခန္းစာ မွတ္စု (Lecture Notes) မ်ားအျဖစ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ဆိုရင္ ဂ်ာဗား (Java) သို႔မဟုတ္ မက္လက္ဘ္ (Mathlab) တို႔ကို အသံုးျပဳျပီး "အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အင္တာနက္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား" (Interactive Web Applications)၊ အမ္အိုင္တီမွ ပါေမာကၡမ်ား ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အစံု ေရးသား ျပဳစုထားတဲ့ ဖတ္စာအုပ္ (Complete Textbooks) မ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ကေန ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ ဗီဒီယို (Streaming Video) မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

အမ္တိုင္တီရဲ႕ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အယူအဆဟာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပညာေရးနည္းပညာ ေကာင္စီက တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အမ္အိုင္တီအေနနဲ႕ အေ၀းသင္ ပညာေရး (Distance Learning) သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ပညာေရး (e-Learning) ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘယ္လို အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကရင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ အမ္အိုင္တီ အဓိပတိ Robert Brown က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ရွိေနတဲ့ ပညာရွာေဖြ ဆည္းပူးေလ့လာသူမ်ားၾကားမွာ အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀ရာ (Dissemination)၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ (Collaboration) ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္မွာ ရွိႏွင့္ျပီးသား အေလ့ အက်င့္ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ "အသိပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို အမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ျခင္း" အပိုင္းမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ရွိေနတဲ့ ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ အခုလို ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ အတြက္ အမ္အိုင္တီနဲ႔ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားၾကားမွာ ရွိတဲ့ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပး ျမွင့္တင္လိုက္ရာ ေရာက္လာ ပါတယ္။

အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အခါမွာ အဓိက ရင္ဆိုင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈက အမ္အိုင္တီရဲ႕ မဟာဌာနမ်ားမွာ သင္ၾကားပို႔ ခ်ေနတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား အတြင္း ထုထည္ ၾကီးမားစြာနဲ႔ ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ တည္ရွိေနတဲ့ "ဥာဏ္ပညာနဲ႔ တီထြင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အရာ (မူပိုင္ခြင့္)" မ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရွိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ အားထုတ္ က်ဳိးပမ္းရမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ဟာ အမ္အိုင္တီ၊ မဟာဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ အတြင္းမွာ သင္ခန္းစာ ၃၂ ခုပါရွိတဲ့ စမ္းသပ္ စာသင္ခန္းကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ လႊင့္တင္ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ စက္တင္ဘာကို ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ခန္းစာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို တင္ထားႏိုင္လာျပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ အင္တာနက္ကေန ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ ဗီဒီယို ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အျပည့္အစံု ပါရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၄ မွာေတာ့ လႊင့္တင္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေပါင္းဟာ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ္အိုင္တီရဲ႕ မဟာဌာနၾကီးမ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားဟာ အလြန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး၊ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားဟာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ - ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားကို သိပၸံ၊ နည္းပညာနဲ႕ ၂၁ ရာစု ကမာၻၾကီးရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မယ့္ အျခားေသာ ပညာသင္ၾကားေရး နယ္ပယ္မ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား သင္ယူခြင့္ရေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်သြားရန္ - အတိုင္း ထပ္တူညီမႈရွိတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႕ OpenCourseWare Consortium ရဲ႕ အျခားေသာ "ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္မ်ား" ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ဟာလည္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

နည္းပညာ

William and Flora Hewlett Foundation နဲ႔ Andrew W. Mellon Foundation တို႕က ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းမဆို သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ပညာ သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို တည္ေဆာက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေစႏိုင္၊ စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္ေစတဲ့ Open Source Software မ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျပဳေပးပါတယ္။ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ပါရွိတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြဟာ RealMedia (RM) အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကို အမ္အိုင္တီ ဆာဗာမ်ားကေနပဲ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္ ထင္ရေပမယ့္၊ အားလံုးကို ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးထား ပါတယ္။

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား

အမ္အိုင္တီဟာ သူ႔ရဲ႕ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ အခါမွာ - အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္ဘိုးမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတန္းတြင္း စာသင္ခန္းမ်ားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ - လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တန္းမွာ "အပြင့္ သင္ခန္းစာ" မ်ားေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ပုိမို တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

သင္ၾကားမႈ မဟာဌာနမ်ား

 • Aeronautics and Astronautics
 • Anthropology
 • Architecture
 • Athletics, Physical education and Recreation
 • Biological engineering
 • Biology
 • Brain and Cognitive sciences
 • Chemical engineering
 • Chemistry
 • Civil and Environmental engineering
 • Comparative Media Studies
 • Earth, Atmospheric and Planetary sciences
 • Economics
 • Electrical engineering and Computer science
 • Engineering Systems Division
 • Foreign languages and Literatures
 • Health Sciences and Technology
 • History
 • Linguistics and Philosophy
 • Literature
 • Materials science and Engineering
 • Mathematics
 • Mechanical engineering
 • Media Arts and Sciences
 • Music and Theatre arts
 • Nuclear Science and Engineering
 • Ocean Engineering
 • Physics
 • Political science
 • Science, Technology, and Society
 • Management
 • Special Programs
 • Urban studies and Planning
 • Women's Studies
 • Writing and Humanistic studies

အခမဲ့ အြန္လိုင္းပညာေရး

အခုအခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းေပၚက အမ္အိုင္တီ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိရွိသြားရပါျပီ။ "အပြင့္သင္ခန္းစာ" (OpenCourse) ဆိုတဲ့ အတိုင္းပဲ -
 • အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ တားဆီးမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး.. ၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ယူလို႔ရပါတယ္...
 • ေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ - အတားအဆီး မရွိပါဘူး၊ ကမာၻရဲ႕ ဘယ္ေနရာကေနမဆို သင္ယူ ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္
 • အကြာအေ၀း ကန္႔သတ္ခ်က္ - အင္တာနက္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ခရီးကြာေ၀းျခင္းက သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို တားဆီးမထားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး
 • သင္ခန္းစာ ကန္႔သတ္ခ်က္ - ဆႏၵရွိရင္ ေပးထားတဲ့ သင္ခန္းစာ အားလံုးကို သင္ယူေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္
 • သာတူညီမွ်ရွိမႈ - အားလံုးတျပိဳင္တည္း သင္ယူေလ့လာလို႔ ရတဲ့ အတြက္ လူတိုင္းအတြက္ တေျပးညီပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ပိုျပီး ေလ့လာႏိုင္တဲ့သူက ပိုျပီးတတ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဒီေလာက္ထိ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ ပညာ သင္ယူေလ့လာေရး စနစ္ၾကီးကို အခ်ိန္မွီ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္... အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ဆက္စပ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ - Blog Post

ရည္ညႊန္း-
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare
http://en.wikipedia.org/wiki/William_and_Flora_Hewlett_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_W._Mellon_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources

Nov 20, 2007

Evaluating Information Found on the Internet

အင္တာနက္မွ ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း


အေမရိကရဲ႕ ပထမဆံုး သုေတသန တကၠသိုလ္ - ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္က ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္...

ကမာၻတခြင္လံုးက အခ်က္အလက္မ်ား (Data) နဲ႔ သတင္းမ်ား (Information) ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (WWW) မွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္္။ ဒီလို - ရႏိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း နဲ႔ ထိုသတင္းမ်ား၏ မူလ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ မလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ - အင္တာနက္မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် စစ္ေဆးတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း - တစ္ခုကို ေကာင္းစြာ ေမြးျမဴထားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ သုေတသန တစ္ခု ျပဳလုပ္သည့္အခါမွာ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုတြင္ ရွာေဖြေလ့လာသည့္ အခါမွာ ျဖစ္ေစ.. အသံုးျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားဟာ ပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားက ေကာင္းစြာ ျပဳစု၊ စစ္ေဆးထားျပီး ျဖစ္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိသမွ် အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုးဟာ တနည္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးထားျပီးသား အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၾကတဲ့ အခါမွာ အထက္ပါ အေျခအေနနဲ႔ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနား သြားပါျပီ္။ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ စသည္ကို စိစစ္ ထားျခင္းမ်ဳိး လံုး၀ မရွိတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ -
 • မည္သူမဆို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊
 • အရည္အေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ျခင္း၊
 • စာေရးသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ၄င္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တီးထုတ္လႊင့္ ႏိုင္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ၊ စိတ္မခ် ရေသာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားကိုလည္း အင္တာနက္ထဲမွာ ေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္... အင္တာနက္သည္ပင္လွ်င္ အသံုးျပဳသ ူမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးထားေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ တစ္ခု၏ အမွားအမွန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာပဲ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ စစ္ေဆးရာမွာ ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ စစ္ေဆးနည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳျပီး အင္တာနက္ေပၚမွာ ေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္...

စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

စာေရးသူ၊
ေရးထားသည့္ ေနရာ၊
ရႈျမင္ပံု သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈ၊
အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားဆီသို႔ ရည္ညြန္းမႈ၊
မွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ အစစ္အေဆး ခံႏိုင္မႈ၊
အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္မႈ၊
၀ါဒ ျဖန္႔ျခင္း (Propaganda) သတင္းမွား ေပးျခင္း (Misinformation)၊ လုပ္ၾကံသတင္း ေပးျခင္း (Disinformation) စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ရွိမရွိ၊စာေရးသူ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရွိမရွိတို႔ကို
စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား ...

စာေရးသူ - ဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ကို စစ္ေဆးရာမွာ အဓိက အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ "ဤ အေၾကာင္းအရာကို မည္သူ ေရးသနည္း"။ စာေရးသူ တစ္ဦးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္..
 • မိမိ ေလ့လာ ေနသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း လူသိမ်ားေသာ စာေရးသူ။ မိမိ ေကာင္းစြာ သိရွိ ရင္းႏွီးထားသူ ျဖစ္မျဖစ္။
 • မိမိအေနျဖင့္ မသိရွိေသာ စာေရးသူ တစ္ဦးကို ေတြ႔ရေသာ အခါတြင္ -
  • စာေရးသူကို မိမိ သိရွိထားျပီးေသာ အျခားစာေရးသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိမိယံုၾကည္ရသည့္ အျခားသူတစ္ဦးမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ဳိး ရွိမရွိ
  • စာေရးသူ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို မိမိယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ အျခားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ရွိမရွိ
  • မိမိ ဖတ္ရႈေနသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိ အေနအထား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိ
  • စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ အင္တာနက္ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျမင္ေတြ႔ရျခင္း ရွိမရွိ...
  • အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွ် မပါရွိခဲ့ပါက စာေရးသူထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ ပါရွိသင့္ေပသည္...
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

ေရးထားသည့္ ေနရာ - ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ရမယ့္ ဘယ္လို စာမ်က္ႏွာ အတြက္မဆို စစ္ေဆးရာမွာ အေထာက္အကူ ရပါတယ္.. အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကို ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာ အဲဒီ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အရာမ်ားကိုလည္း အခုလို စစ္ေဆးႏိုင္ပါေသးတယ္...
 • ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခုခုရဲ႕အမည္ ပါ၀င္ေနျခင္း ရွိမရွိ၊ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ေခါင္းစီးေနရာ၊ အေျခေနရာ သို႔မဟုတ္ ထင္ရွားတဲ့ ေနာက္ခံ ေရစာ ရုပ္ပံု စတဲ့ အစိပ္အပိုင္း တစ္ခုခုမွာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိမရွိ၊ အဲဒီ စာမ်က္ႏွာကေန တစ္ဆင့္ အဲဒီဆိုဒ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ
 • အကယ္၍ မရွိပါက ထိုအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို သြားႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိမရွိ၊ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ဆာဗာတစ္ခုတည္း ေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု တစ္ခုတည္းတြင္ ျဖစ္မျဖစ္..
 • ၄င္း အဖြဲ႔ အစည္းမွာ မိမိတို႔ ေလ့လာေနသည့္ နယ္ပယ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမျပဳ
 • မိမိ၏ ေလ့လာမႈ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မျဖစ္..
 • စာေရးသူနဲ႔ ဆာဗာတို႔ၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ အဆက္အစပ္ကို ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ.. မိမိ ၾကည့္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ကို ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ.. သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုသည့္ လူ႔သဘာ၀အရ စာေရးသူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေနအထား တစ္ခုမွ မပါရွိျခင္း...
 • မိမိဖတ္ရႈေနတဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သိမ္းထားေပးတဲ့ ဆာဗာကို
  စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ dnslookup နဲ႔ whois စတဲ့ အင္တာနက္ ပရိုဂရမ္မ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္..
 • အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရဲ႕ အစိပ္အပိုင္း တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္.. ဒီအခ်က္ကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာအထူး သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

ရႈျမင္ပံု သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈ က - သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြဟာ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ဘဲ ၾကားေနသေဘာ၊ အရွိအတိုင္း သေဘာကို ရႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ သဘာ၀ကို အမွတ္ရ ေစပါတယ္.. သတင္း (Information) တစ္ခု ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား (Data) ကို ေရြးခ်ယ္ ပံုေဖာ္ၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ဘယ္ရႈေထာင့္ကေန ကိုယ္စားျပဳေနတာလဲ ဆိုတာ ျဖစ္လာပါတယ္.. စာေရးသူတိုင္းဟာ သူဆိုလိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို အေထာက္အထား ခိုင္လံုေၾကာင္း ျပခ်င္ၾကတာ သဘာ၀ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔အျမင္အေပၚ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါတယ္.. အင္တာနက္မွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ သတင္းတစ္ခုကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ေနတဲ့ အဲဒီ သတင္းကို ဘယ္သူ ေပးတာလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္မႈ ဘယ္လိုရွိလဲ ... ဆိုတာေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္.. အင္တာနက္ နာမည္ေက်ာ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွာ ၄င္းကို စီးပြားေရးအတြက္ နဲ႔ေရာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ အတြက္ပါ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္... အဲဒီ နယ္ပယ္မ်ားဟာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ျပီး လိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေရာက္ေအာင္ ပံုေဖာ္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာမ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ပါပဲ... (ဒီအေၾကာင္းေတြကိ အေသးစိတ္ ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာေတြကေန သြားဖတ္ႏိုင္ပါတယ္...)
သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုရဲ႕ ရပ္တည္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေျခခံပါတယ္..
 • ပထမဆံုး အေနနဲ႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ လိပ္စာ (URL) ကို မွတ္ထားပါ.. အဲဒီလိပ္စာဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အင္တာနက္ဆာဗာမွာ ထားရွိတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ..
  • တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ေနတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳသေဘာနဲ႔ ပံုေဖာ္ ေရးသား ထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
  • တကယ္လို႔ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ၾကည့္ေနတာ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ - ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ၾကည့္ေနတာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း - သတိရ ေနလိုက္ပါ
  • တကယ္လို႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု (၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခု)က ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ေနရျပီဆိုရင္ေတာ့ - သင္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ေတြကို ဖတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..
 • ကိုယ္ၾကည့္ေနတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ထူေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အင္တာနက္ ဆာဗာေပၚက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ဆုိရင္
  • ကိုယ္ရွာေနတာက လူသားမ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သိပၸံနည္းပညာ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနတာ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကေန အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကို ရႏိုင္ မရႏိုင္ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္..
  • အစြန္းေရာက္တဲ့ အျမင္ေတြကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ - လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မယူဆပါနဲ႕... အဲဒီလို အျမင္ေတြကို ထိုးေဖာက္ စည္းရံုးေနတဲ့ အင္တာနက္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတြက္လို႔ ထင္ရေအာင္ လုပ္ထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ပိုျပီး အေသးစိတ္ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နယူးေယာ့တိုင္း ၁၉၉၉ မတ္ ၁၈ မွာပါရွိတဲ့ Rising Tide: Site Born of hate ကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္
သုေတသနႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ နယ္ပယ္ အမ်ားစုမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ပါရွိေနျပီး၊ တခါတရံမွာ အခ်က္အလက္ တစ္ခုအတြက္ ပိုမို အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာေလေလ၊ ပိုျပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလာေလေလ ျဖစ္တတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္.. အင္တာနက္ရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပံုကိုက အသံုးျပဳသူတိုင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလြယ္တကူ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ အျမင္မ်ား၊ တဖက္ေစာင္းနင္း ရပ္တည္မႈမ်ားကို အင္တာနက္ထဲမွာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားဆီသို႔ ရည္ညြန္းမွဳ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ထံမွ ရယူမွဳ - က စာေရးသူရဲ႕ အေနအထားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူ အေနနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္မ်ားကို သူရည္ညႊန္းထားတဲ့ (သို႔မဟုတ္) ရယူထားတဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ား မွတဆင့္ ျမင္သိႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ သူေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အေပၚမွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ အတိုင္းအတာ ကိုလည္း တစ္ခါတည္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းရံုးၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ -
 • ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အဆံုးမွာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္၊ က်မ္းျပဳအလိုက္ (စာစုစာရင္း) (Bibliography) ပါရွိရပါမယ္..
 • စာေရးသူ ရယူထားတဲ့ မူရင္းေနရာ၊ စာအုပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားရပါမယ္..
 • စာေရးသူ ေဖာ္ျပထားတဲ့/ေလ့လာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သီအိုရီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္မ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ေပးထား ရပါမယ္
 • တကယ္လို႔မ်ား စာေရးသူဟာ သုေတသန အတြက္ အေျခခံအျဖစ္နဲ႔ သီအိုရီအသစ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္ အသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီနည္းစနစ္ရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား စတာေတြကို
  ထည့္သြင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
 • တကယ္လို႔မ်ား စာေရးသူရဲ႕ ဘာသာရပ္အေပၚ ရႈျမင္ သံုးသပ္တဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ စာေရးသူအေနနဲ႔ ၾကိဳတင္နားလည္ သိရွိထားရမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ျဖစ္လာတဲ့ အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚမွာ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

မွန္ကန္မႈရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) အစစ္အေဆး ခံႏိုင္မႈရွိျခင္း - ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ မရွိေသးတဲ့ စာေရးသူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဖတ္ေနရတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေစ၊ ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္နဲ႕ တင္ျပလာတာ တစ္ခုခုကို ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခါမွာ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈရွိဖို႔၊ အစစ္ေဆးခံႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒီလို မွန္မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 • သုေတသန စာတမ္းတစ္ခု အတြက္ဆိုရင္ - စုေဆာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုေတသနျပဳလုပ္ပံု နည္းလမ္း(မ်ား) အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္မႈ...
 • စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိ...
 • စာတမ္းဟာ ျပဳစုထားတဲ့ စာစုစာရင္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မျဖစ္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းထဲက အျခားေသာ ေနရာမ်ားနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိမရွိ...
 • စာတမ္းမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အေနနဲ႕ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ အစမ္းသပ္ခံႏိုင္မႈ...
 • စတဲ့ အခ်က္မ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ထိုး စစ္ေဆး သြားႏိုင္ပါတယ္။
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္မႈ - ကေတာ့ ေပးထားတဲ့ သတင္းမ်ားရဲ႕ သစ္လြင္၊ လတ္ဆတ္မႈ အေနအထားကို ရည္ညြန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ စာအုပ္မ်ားမွာ ဆိုရင္ ထုတ္ေ၀တဲ့ ရက္စြဲကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းမ်ားအတြက္ စာေရးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းေတြက ပိုအေရးၾကီးျပီး၊ အခ်ိန္ကာလဟာ အေရးမၾကီးတဲ့ သာမန္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစား အေတာ္မ်ားမ်ား မွာကေတာ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အေတာ္ေလး အေရးၾကီးပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် မွန္ကန္မႈရွိေနေအာင္ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ (Update) ေပးေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္.။ ဥပမာ - စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ မိုးေလ၀သ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား - စသည္...။ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိစစ္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ -
 • ေရးထားတဲ့ စာတမ္းမွာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ပါမပါ...
 • ရည္ညြန္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေဖာ္ျပထားခ်က္ ရွိမရွိ... (ဥပမာ - ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာကို အေျခခံထားသည္)
 • အခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို မွန္မွန္ထည့္သြင္းေပးေနဖို႔ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္၊ မွန္မွန္ ထည့္သြင္းထားျဖင္း ရွိမရွိ... (ဥပမာ - အြန္လိုင္း စာေစာင္မ်ား)
 • ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ရက္စြဲ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္သစ္မ်ား ေနာက္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းတဲ့ ကာလ ပါမပါ...
 • မူပိုင္ခြင့္ ရက္စြဲ ပါမပါ...
 • တကယ္လို႔ အြန္လိုင္းစာေစာင္ တစ္ခုခုကို ဖတ္ေနရတဲ့ အခါ အခ်ိန္ေပးမထားခဲ့ရင္၊ သက္ဆိုင္ရာ Directory ေဘးမွာရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ရက္စြဲ...
အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြက အေရးၾကီးပါတယ္။

စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

တကယ္လို႔ ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ အင္တာနက္မွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေပးတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (Search Engine) မ်ားကေန ရလာတာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ သိထားဖို႔ လိုအပ္တာေတြကေတာ့ -
 • ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ားအေနနဲ႔ ရွာခိုင္းလိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးတယ္ ဆိုတာကို သိထားရပါမယ္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ားဟာ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ အေျဖမ်ားအတြက္ ထိပ္ဆံုးက ေနရာမ်ားကို သူတို႔ကို အခေၾကးေငြ ေပးထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေပး တတ္ပါတယ္... အေသးစိတ္ကို Searchenginewatch.com မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာအတြက္ ေပးေခ်မႈ မွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္...
 • အင္တာနက္ ေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ားဟာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ ရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ အေျချပဳစနစ္မ်ား (Databases) နဲ႔ မတူပါဘူး၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားရဲ႕ အခ်က္အလက္ အေျချပဳစနစ္မ်ားမွာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ ေခါင္းစဥ္၊ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ရွာေဖြလို႔ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြလို႔ရေအာင္ သတင္းနည္းပညာ ပညာရွင္မ်ားက စနစ္တက် ဖန္တီးေပးထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တိတိက်က် ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထိုမွ်သာမက စာၾကည့္တိုက္မ်ားရဲ႕ အခ်က္အလက္ အေျချပဳစနစ္မ်ားဟာ တည္ျမဲတဲ့ အညႊန္းမ်ားနဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
 • ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ားရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြပံုနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ စုေဆာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသစ္ ျဖည့္တင္းပံု နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း သိရွိထားသင့္ပါတယ္။ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အရင္းအျမစ္ကေတာ့ Greg R. Notess ေရးသားတဲ့ " ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ား ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား" မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္...


  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေတြ႔ရွိရသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ စာလံုးမ်ားအျဖစ္ ကြန္ပ်ဳတာေပၚမွာ ေတြ႔ရွိရသည္ျဖစ္ေစ အျခားေသာ စာေပေလ့လာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရးသားသူ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အေနအထား၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိမရွိ - စတဲ့ အခ်က္မ်ား အျပင္ မိမိတို႔ဘာသာ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆမ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ထိုး စစ္ေဆးၾကဖို႔ ေကာင္းစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ "မွန္ကန္တယ္ လို႔ လက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေနတယ္" လို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား မျပႏိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာ့ျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ အသံုးမျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္...
  အင္တာနက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ သတင္း၊ အခ်က္ အလက္ေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္မမွန္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းေတြဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်တတ္ဖို႔အတြက္ အစပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Yeats ေရးသားခဲ့တဲ့ "Cast a cold eye - ေအးေဆးတည္ျငိမ္တဲ့ မ်က္စိနဲ႔ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ" ဆိုတဲ့ အတိုင္းပဲ ဖတ္ရႈမိသမွ် အရာရာတိုင္းကို အမွန္အတိုင္း ျမင္ရေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့သလို) ေမးခြန္းေတြ ထုတ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မိမိ ဖတ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိပဲ တျခားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ဘယ္လိုရႈေထာင့္ကေန ဆန္းစစ္ထားေသးသလဲ စူးစမ္းၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အျခားေသာ စာဖတ္သူမ်ားရဲ႕ အျမင္ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မယံုၾကည္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ တနည္းအားျဖင့္ သံသယစိတ္နဲ႔ ေလ့လာရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ မိမိတို႔ရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္တုန္႔ျပန္တတ္တဲ့ ပင္ကိုယ္အသိက ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့ အေျဖမ်ားကို ယံုၾကည္တတ္ေအာင္လည္း ဆက္လက္ ေလ့လာသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား သို႔...

အခု ေဖာ္ျပထားတာေတြကေတာ့ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္က၊ သုေတသနဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာ အနက္က Evaluating Information Found on the Internet ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရႈမိရင္း ညီအကို ေမာင္ႏွမ မ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀မွ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအတိုင္း မွန္ကန္တဲ့ အဓိပၸါယ္ရေအာင္ ၾကိဳးစားထားပါတယ္။ 1996 ခုႏွစ္ကတဲက ေရးသားထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ အသံုးခ်ႏိုင္ေနတာကို ေတြ႔ရတဲ့ အတြက္လည္း အခုလို ေ၀မွ်လိုက္တာပါ။ မူရင္း စာမ်က္ႏွာကိုေတာ့ ဒီကေနတစ္ဆင့္ သြားဖတ္လို႔ ရပါတယ္...

ေရာင္းရင္း မိတ္ေဆြ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး
အင္တာနက္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုးနဲ႔ အက်ဳိးအမ်ားဆံုးရေအာင္ အသံုးခ် ႏိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ား....

ရည္ညြန္း-
http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/index.html
http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/counterfeit.html
ေနရာအတြက္ ေပးေခ်မႈ
ရွာေဖြေရးဆိုဒ္မ်ား ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

Nov 17, 2007

How To Download from MiHD


ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ အေနနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ MiHD - ဖိုင္သိမ္းဆည္းေရး ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကေန ေဒါင္းလုဒ္ ရတာ အခက္ေတြ႔ေနသူ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေလးေတြကို ပံုေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္...

MiHD ကေနေဒါင္းလုဒ္ခ်ရတာ တခါမွ မခ်ဘူးရင္ မ်က္စိလည္ေနတတ္ပါတယ္
ေအာက္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့ ပံုေလးေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အားလံုး အဆင္ေျပသြားမွာပါ...
ပထမဆံုး ဒီလင့္ေလးကို Copy ကူးျပီး အင္တာနက္ၾကည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲ အသစ္တစ္ခုမွာ Paste ခ်လိုက္ပါ

http://mihd.net/wmyzdu

ခဏၾကာရင္ ေအာက္မွာ ျပထားသလို ေပၚလာပါလိမ့္မယ္..
ပံုေတြအတိုင္းလိုက္လုပ္သြားရံုပါပဲကလစ္လုပ္ျပီးရင္ ခဏေစာင့္ပါ..
ဒုတိယပံု အခုလို ေပၚလာပါလိမ့္မယ္... ပံုမွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္းလုပ္ရံုပါပဲ...ကဲ အခုဆိုရင္ MiHD ကိုအသံုးျပဳရတာ ဘယ္ေလာက္ လ်င္ျမန္သလဲ ဆိုတာ သိၾကေရာေပါ့ဗ်ာ...
အင္တာနက္ကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အက်ဳိးအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါမွ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာျပီး အသံုးျပဳရက်ဳိးနပ္မွာပါ..

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ (Related Posts) -
 1. PDF File Download & MiHD.net
 2. Google, MiHD.net & Blogspot

Nov 15, 2007

အင္တာနက္မွ ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း


ကမာၻတခြင္လံုးက အခ်က္အလက္မ်ား (Data) နဲ႔ သတင္းမ်ား (Information) ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (WWW) မွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္္။ ဒီလို - ရႏိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း နဲ႔ ထိုသတင္းမ်ား၏ မူလ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ မလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ - အင္တာနက္မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် စစ္ေဆးတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း - တစ္ခုကို ေကာင္းစြာ ေမြးျမဴ ထားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ သုေတသန တစ္ခု ျပဳလုပ္သည့္အခါမွာ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုတြင္ ရွာေဖြေလ့လာသည့္ အခါမွာ ျဖစ္ေစ.. အသံုးျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားဟာ ပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားက ေကာင္းစြာ ျပဳစု၊ စစ္ေဆးထားျပီး ျဖစ္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသမွ် အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုးဟာ တနည္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးထားျပီး ျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၾကတဲ့ အခါမွာ အထက္ပါ အေျခအေနနဲ႔ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္္။ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ စသည္ကို စိစစ္ ထားျခင္းမ်ဳိး လံုး၀မရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ -

 • မည္သူမဆို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊
 • အရည္အေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ျခင္း၊
 • စာေရးသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ၄င္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တီးထုတ္လႊင့္ ႏိုင္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ၊ စိတ္မခ်ရေသာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားကိုလည္း အင္တာနက္ထဲမွာ ေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္... အင္တာနက္သည္ပင္လွ်င္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးထားေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ တစ္ခု၏ အမွားအမွန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာပဲ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ စစ္ေဆးရာမွာ ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ စစ္ေဆးနည္းမ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳျပီး အင္တာနက္ေပၚမွ ေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုလည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္...

စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

စာေရးသူ၊ ေရးထားသည့္ ေနရာ၊ ရႈျမင္ပံု သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈ၊ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားဆီသို႔ ရည္ညြန္းမႈ၊ အစစ္အေဆး ခံႏိုင္မႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္မႈ၊ ၀ါဒ ျဖန္႔ျခင္း (Propaganda) သတင္းမွား ေပးျခင္း (Misinformation)၊ လုပ္ၾကံသတင္း ေပးျခင္း (Disinformation) စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ရွိမရွိ၊ စာေရးသူ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား ...

စာေရးသူ - ဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ကို စစ္ေဆးရာမွာ အဓိက အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ "ဤ အေၾကာင္းအရာကို မည္သူ ေရးသနည္း"။ စာေရးသူ တစ္ဦးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္...
 • မိမိ ေလ့လာ ေနသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း လူသိမ်ားေသာ စာေရးသူ။ မိမိ ေကာင္းစြာ သိရွိ ရင္းႏွီးထားသူ ျဖစ္မျဖစ္။
 • မိမိအေနျဖင့္ မသိရွိေသာ စာေရးသူ တစ္ဦးကို ေတြ႔ရေသာ အခါတြင္ -
  • စာေရးသူကို မိမိ သိရွိထားျပီးေသာ အျခားစာေရးသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိမိယံုၾကည္ရသည့္ အျခားသူတစ္ဦးမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ဳိး ရွိမရွိ
  • စာေရးသူ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို မိမိယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ အျခားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ရွိမရွိ
  • မိမိ ဖတ္ရႈေနသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိ အေနအထား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိ
  • စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ အင္တာနက္ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျမင္ေတြ႔ရျခင္း ရွိမရွိ...
  • အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွ် မပါရွိခဲ့ပါက စာေရးသူထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ ပါရွိသင့္ေပသည္
ေရးထားသည့္ ေနရာ - ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ရမယ့္ ဘယ္လို စာမ်က္ႏွာ အတြက္မဆို စစ္ေဆးရာမွာ အေထာက္အကူ ရပါတယ္.. အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကို ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာ အဲဒီ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အရာမ်ားကိုလည္း အခုလို စစ္ေဆးႏိုင္ပါေသးတယ္...
 • ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခုခုရဲ႕အမည္ ပါ၀င္ေနျခင္း ရွိမရွိ၊ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ေခါင္းစီးေနရာ၊ အေျခေနရာ သို႔မဟုတ္ ထင္ရွားတဲ့ ေနာက္ခံေရစာ ရုပ္ပံု စတဲ့ အစိပ္အပိုင္း တစ္ခုခုမွာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိမရွိ၊ အဲဒီ စာမ်က္ႏွာကေန တစ္ဆင့္ အဲဒီဆိုဒ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူထံ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ
 • အကယ္၍ မရွိပါက ထိုအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို သြားႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိမရွိ၊ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ဆာဗာတစ္ခုတည္း ေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု တစ္ခုတည္းတြင္ ျဖစ္မျဖစ္..
 • ၄င္း အဖြဲ႔ အစည္းမွာ မိမိတို႔ ေလ့လာေနသည့္ နယ္ပယ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမျပဳ
 • မိမိ၏ ေလ့လာမႈ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မျဖစ္..
 • စာေရးသူနဲ႔ ဆာဗာတို႔ၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ အဆက္အစပ္ကို ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ.. မိမိ ၾကည့္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ကို ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ.. သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ေနတတ္ၾကတဲ့ သဘာ၀အရ စာေရးသူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေနအထား တစ္ခုမွ မပါရွိျခင္း...
 • မိမိဖတ္ရႈေနတဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သိမ္းထားေပးတဲ့ ဆာဗာကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ dnslookup နဲ႔ whois စတဲ့ အင္တာနက္ ပရိုဂရမ္မ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္..
 • အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရဲ႕ အစိပ္အပိုင္း တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္.. ဒီအခ်က္ကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာအထူး သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
ရႈျမင္ပံု သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈ က - သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြဟာ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ဘဲ ၾကားေနသေဘာ၊ အရွိအတိုင္း သေဘာကို ရႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ သဘာ၀ကို အမွတ္ရေစပါတယ္.. သတင္း (Information) တစ္ခု ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား (Data) ကို ေရြးခ်ယ္ပံုေဖာ္ၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ဘယ္ရႈေထာင့္ကေန ကိုယ္စားျပဳေနတာလဲ ဆိုတာ ျဖစ္လာပါတယ္.. စာေရးသူတိုင္းဟာ သူဆိုလိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို အေထာက္အထား ခိုင္လံုေၾကာင္း ျပခ်င္ၾကတာ သဘာ၀ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔အျမင္အေပၚ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါတယ္.. အင္တာနက္မွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ သတင္းတစ္ခုကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ သင္ၾကည့္ေနတဲ့ အဲဒီ သတင္းကို ဘယ္သူေပးတာလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္မႈ ဘယ္လိုရွိလဲ ... ဆိုတာေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္.. အင္တာနက္ နာမည္ေက်ာ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွာ ၄င္းကို စီးပြားေရးအတြက္ နဲ႔ေရာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ အတြက္ပါ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္... အဲဒီနယ္ပယ္မ်ားဟာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ျပီး လိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေရာက္ေအာင္ ေဖာ္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာမ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ပါပဲ... (ဒီအေၾကာင္းေတြကိ အေသးစိတ္ ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာေတြကေန သြားဖတ္ႏိုင္ပါတယ္...;;)
သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုရဲ႕ ရပ္တည္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေျခခံပါတယ္..
 • ပထမဆံုး အေနနဲ႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ လိပ္စာ (URL) ကို မွတ္ထားပါ.. အဲဒီလိပ္စာဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အင္တာနက္ဆာဗာမွာ ထားရွိတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ..
  • တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ေနတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳသေဘာနဲ႔ ပံုေဖာ္ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
  • တကယ္လို႔ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ၾကည့္ေနတာ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ - ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ၾကည့္ေနတာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း - သတိရေနလိုက္ပါ
  • တကယ္လို႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရဲ႕အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု (၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခု)က ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ေနရျပီဆိုရင္ေတာ့ - သင္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ေတြကို ဖတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..
 • ကိုယ္ၾကည့္ေနတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာဟာ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ထူေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အင္တာနက္ ဆာဗာေပၚက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ဆုိရင္
  • ကိုယ္ ရွာေနတာက လူသားမ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သိပၸံနည္းပညာ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနတာ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကေန အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကို ရႏိုင္မရႏိုင္ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္..
  • အစြန္းေရာက္တဲ့ အျမင္ေတြကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မယူဆပါနဲ႕... အဲဒီလို အျမင္ေတြကို ထိုးေဖာက္ စည္းရံုးေနတဲ့ အင္တာနက္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတြက္လို႔ ထင္ရေအာင္ လုပ္ထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ပိုျပီး အေသးစိတ္ သိခ်င္ ရင္ေတာ့ နယူးေယာ့တိုင္း ၁၉၉၉ မတ္ ၁၈ မွာပါရွိတဲ့ Rising Tide: Site Born of hate ကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္
သုေတသနႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ နယ္ပယ္ အမ်ားစုမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ပါရွိေနျပီး၊ တခါတရံမွာ အခ်က္အလက္ တစ္ခုအတြက္ ပိုမို အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာေလေလ၊ ပိုျပီးစိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလာေလေလ ျဖစ္တတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္.. အင္တာနက္ရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပံုကိုက အသံုးျပဳသူတိုင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလြယ္တကူ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ အျမင္မ်ား၊ တဖက္ေစာင္းနင္း ရပ္တည္မႈမ်ားကို အင္တာနက္ထဲမွာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္....

ရည္ညြန္း-
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/#e

Nov 10, 2007

သုခေလးပါး


ဘေလာ့ခ္ေရးခဲ့တာ တစ္ရာ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ လက္ေဆာင္ အေနနဲ႔ ...
ရပ္နီးရပ္ေ၀းက ျမင္ဖူး၊ မျမင္ဖူးတဲ့ ... သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္
၁၃၆၉ သီတင္းကၽြတ္လကြယ္ေန႔ - ေသာၾကာေန႔ က
နာၾကားျဖစ္တဲ့ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ကို ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ...
သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရ” ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့
သုခေလးပါး” တရားေတာ္ပါ...အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ...
ေအာက္ဘက္မွာ တရားေတာ္ ကို ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏိုင္တဲ့ေနရာလည္း ေပးထားပါတယ္...
ဖတ္ရႈ နာယူၾကည့္ၾကပါ သူငယ္ခ်င္းမ်ား...

သုခေလးပါး
တန္ဘိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို တန္ဘိုးရွိရွိ အသံုးခ်ၾကရေအာင္ လို႔ဆိုရင္..
ဓမၼနဲ႔ အခ်ိိန္ကို သံုးတာဟာ - အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ တန္ဘိုး အရွိဆံုးပဲ...

ပထမခ်မ္းသာ
ေလာကမွာ - ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႔ ပြင့္ေတာ္မူၾကျခင္းသည္ ေလာကၾကီးအတြက္ ခ်မ္းသာတစ္ပါးပဲ၊
ဘုရား အဆူဆူတို႔ ပြင့္ေတာ္မူၾကျခင္း... ဒါ ေလာကရဲ႕ ခ်မ္းသာ တစ္ခုပဲ
Happiness is the Arising of The Buddha
ဘုရားတစ္ဆူဆူပြင့္လာလို႔ အနည္းဆံုးရလာတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးက...
ခ်မ္းသာသုခကေတာ့ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုသြားျခင္းပဲ...
မေကာင္းမႈနဲ႔ ေကာင္းမႈကို သိမွ လူသား လို႔ေခၚတယ္... ဒါအနိမ့္ဆံုး လူ႔အဓိပၸါယ္ပဲ
လူဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါဠိစာေပမွာ မႏုႆ လို႔ေခၚတယ္ မန+ဥႆ = မႏုႆ
မန = အသိ ဥႆ = သတၱ၀ါ
ဘာသိတာလဲ.. ဘယ္ေလာက္သိတာလဲ...
အနည္းဆံုး မေကာင္းမွဳနဲ႔ ေကာင္းမွဳကို ခြဲသိလို႔ လူလို႔ေခၚတယ္...
အဲဒီေလာက္မွ မသိဘူးဆိုရင္ လူလို႔ မေခၚႏိုင္ဘူး၊ လူဆိုတဲ့ စာရင္းမ၀င္ဘူး...

မေကာင္းမႈနဲ႔ ေကာင္းမႈဟာ ဘာလဲ လို႕ေမးတဲ့ အေမရိကားက ပါေမာကၡ...
တကယ္ကို မသိတဲ့ အတြက္ေမးျခင္း ျဖစ္တယ္...
မေကာင္းတာ မလုပ္နဲ႔လို႔ ဂ်ီးဆပ္စ္ခရိုက္လည္းေျပာပါတယ္.. စိန္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔လည္း ေျပာပါတယ္...
ဒါေပမယ့္ မေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းမႈ ဒီႏွစ္ခုကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျပီး ဘယ္သူမွ ေျပာမသြားဘူး...
မေကာင္းမႈဆိုတာ ဒုစရိုက္ဆယ္ပါးပဲ.. ေကာင္းမႈဆိုတာ ပုညကိရိယာ ၀တၳဳဆယ္ပါးပဲ...
သူတို႔ က်မ္းစာေတြမွာ အဲဒီ စာရင္း မရွိဘူး.. မေကာင္းမႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သလဲ ေမးရင္ ပိုေတာင္ခက္ေသးတယ္...
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ဆိုတဲ့.. အကုသိုလ္ဟိတ္ သံုးပါးေၾကာင့္ ဒုစရိုက္ ဆယ္ပါး ျဖစ္ရတယ္...
အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟ ဆိုတဲ့.. ကုသိုလ္ဟိတ္ သံုးပါးေၾကာင့္ ပုညကိရိယာ ၀တၳဳဆယ္ပါး ျဖစ္ရတယ္...
ဘုန္းၾကီးတို႔မွာ အလြန္စနစ္က်တဲ့ အဘိဓမၼာကို ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာထားတာ...
ဘုရားသာ မပြင့္ရင္ အဲဒါေတြကို ဘယ္သူ႕မွ သိမွာ မဟုတ္ဘူး... မသိႏိုင္ဘူး...
အဲဒီအသိမ်ဳိးမရွိရင္ ေလာကမွာ အဆင္းရဲဆံုး ပုဂၢိဳလ္ပဲ..
Mentally Poor စိတ္ဓါတ္ေရးရာအားျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးပဲ...
Physically ဘယ္ေလာက္ပဲ Rich ျဖစ္ေနေစကာမူ
Physically Advanced ဘယ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနေစကာမူ
Mentally Poor စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အရ ဆင္းရဲရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ေလာကမွာ အဆင္းရဲဆံုးပဲ...
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြကေန တြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ အတြက္ ဒုစရိုက္ ဆယ္ပါး ေပၚထြက္လာတယ္...
ေကာင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ...
အေလာဘ ဆိုတာ မလိုခ်င္တာတင္မဟုတ္ဘူး... မလိုခ်င္ရံုနဲ႔ ဒါန ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ဘူး...
မလိုခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ထဲမွာ.. ေပးခ်င္ျပီဆိုတဲ့ စိတ္မ်ဳိး ျဖစ္လာမွ ဒါန... အဲဒါ တကယ့္ အေလာဘ...

အနဲဆံုး လူရဲ႕အဓိပၸါယ္ကဘာလဲ...
မေကာင္းမႈကို သိရမယ္.. ေကာင္းမႈကို သိရမယ္.. အဲဒါမွ... "မႏုႆ" လူစာရင္းသြင္းတယ္...
အဲဒါမ်ဳိးေတြကို ဘယ္သူေျပာသြားလဲ.. ဗုဒၶမွတပါး ေျပာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ကမာၻမွာ မရွိဘူး...
ဘာသာေရး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ မည္သည့္ဘာသာေရး သမိုင္းကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္..
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ကလြဲရင္ လူ႔ဘ၀ကို ဒီလို ျမွင့္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးဟာ
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ဗုဒၶကလြဲရင္ ဘယ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မွ မေျပာခဲ့ၾကဘူး..
အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဟာ လူသားတို႔ရဲ႕ တကယ့္ေက်းဇူးရွင္ပဲ...

အဲဒီေတာ့ ဒီလို အသိမ်ဳိးေပးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ေပၚလာတာ မခ်မ္းသာဘူးလား..
အသိသာ မရွိခဲ့ရင္ ေနနဲ႔လ ႏွစ္ခုကြယ္ေနတဲ့ ကမာၻမွာ လူေတြလမ္းေလွ်ာက္သလို ျဖစ္မယ္...
မ်က္လံုးမရွိတဲ့ ကမာၻမွာ မ်က္လံုးေပးခဲ့တာ.. အသိမရွိတဲ့ ကမာၻမွာ အသိေပးခဲ့တာ...
မ်က္လံုးမရွိတဲ့ ကမာၻမွာ မ်က္လံုးေပးခဲ့တဲ့ ဘုရား.. အသိမရွိတဲ့ ကမာၻမွာ အသိဥာဏ္ေပးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶေပၚလာတာ...
ကမာၻၾကီးအတြက္ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ခ်မ္းသာတစ္မ်ဳိးပဲ...
အဲဒီအသိမရွိရင္ ကမာၻဟာ သိပ္ဆင္းရဲျပီ...

ဒါထက္ ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ရွိေသးတယ္...
ကမာၻေလာကၾကီးမွာ ေသာကေတြ ျပည့္ရံုမက လွ်ံေနတယ္.. ဒုကၡေတြလည္း ျပည့္ရံုမက လွ်ံေနတယ္...
အဲဒီဒုကၡပင္လယ္ၾကီးကို.. ေသာကပင္လယ္ၾကီးကို.. (How to Overcome) ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္မလဲ...
အဲဒီနည္းေတြကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကလြဲရင္ ဘယ္သူေျပာဘူးသလဲ...
ကမာၻမွာ ကိုးကြယ္စရာ ဘာသာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ့ အထဲက..
ဘာသာေရးသမိုင္းမွာ အဲဒီေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ပင္လယ္ၾကီးကို
ေက်ာ္ျဖတ္တဲ့နည္းေတြကို ေျပာေတာ္မူသြားတာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ တစ္ဆူတည္းပဲ ရွိတယ္..

အဲဒါေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္ေနတဲ့ ကမာၻမွာ ေသာကေတြကို ေက်ာ္လႊားတဲ့နည္း...
ဒုကၡေတြလည္း ျပည့္ေနတဲ့ ကမာၻမွာ ဒုကၡပင္လယ္ကို ကူးခတ္တဲ့နည္း..
အဲဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားနည္းေတြကို ေျပာျပတဲ့ ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႔ ပြင့္ေပၚလာတာဟာ..
ဒီကမာၻသားေတြအတြက္ အျမတ္ဆံုးေသာ ပထမ ခ်မ္းသာပဲ...

ကာမသုခ၊ ရာဇသုခ၊ ေဒ၀ရာဇ သုခ၊ မႏုႆရာဇ သုခ၊ ျဗဟၼသုခ
အဲဒါေတြဟာ အလြန္နိမ့္က်ပါတယ္.. ခ်မ္းသာ စင္စစ္ေတြ မဟုတ္ၾကဘူး...
နံပါတ္တစ္ ခ်မ္းသာက ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ပြင့္ေပၚျခင္းသည္.. ေလာကၾကီးအတြက္ အျမတ္ဆံုးေသာ ခ်မ္းသာပဲ...
ေလာကသံုးပါမွာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႔ ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္လာတာဟာ.. ဒီကမာၻသားေတြအတြက္ အျမတ္ဆံုးေသာ ပထမ ခ်မ္းသာပဲ...

အနည္းဆံုး မေကာင္းမႈ ေကာင္းမႈ
ဒီႏွစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သိခြင့္ရလိုက္တဲ့ အခါမွာ လူရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ ျပည့္၀သြားျပီ..
မေကာင္းမႈ ေကာင္းမႈ ႏွစ္ခုေလာက္မွ သိခြင့္မရလို႔ရွိရင္ ဒီလူေတြက...
စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ ေမထုန္မွီ၀ဲဖို႔ ဒီသံုးခုေလာက္နဲ႔ပဲ အသိဟာ ဆံုးေနၾကတယ္...
ဒီသံုးခုေလာက္ပဲ သိျပီဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ တိရိစာၧန္ပဲ...
တိရိစာၧန္ဆိုတာ ဒီသံုးမ်ဳိးပဲ နားလည္တာ...
အဲဒီေတာ့ လူ႔ဘ၀ကို အဆင့္ျမွင့္ေပးတဲ့ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ေပၚလာတဟာ ကမာၻၾကီးအတြက္ နံပါတ္တစ္ ခ်မ္းသာပဲ...
The Arising of The Buddha is the Happiness of The World.

ဒုတိယခ်မ္းသာ
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဟာၾကား၍ ေနၾကျခင္းသည္ ဒုတိယ ခ်မ္းသာ...

ျမတ္ဗုဒၶက ကိေလသာ တိမ္သလႅာေတြဖံုးေနတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ ဥာဏ္မ်က္စိကို ဓမၼဆိုတဲ့ မ်က္စဥ္းခတ္ေပးတယ္..
အရွင္ဘုရားရဲ႕ ဓမၼကို မၾကားရေသးလို႔သာ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာ လို႕ေလွ်ာက္တဲ့ အရွိခိုးခံ ျဗဟၼာၾကီး...

အဲဒီအခ်ိန္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ မေပၚေသးဘူး ႏွစ္ ၆၀၀ ေလာက္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေပၚတယ္
အစၥလာမ္ဘာသာ မေပၚေသးဘူး ၁၁၇၀ ေလာက္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေပၚတယ္
ျမတ္ဗုဒၶ တရားေဟာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အက်ဳိးေတြက ဆံုးျဖတ္လို႔မွ မရဘဲ
ခ်ဳိသာတဲ့ တရားသံေလးေတြကို နားစိုက္ေထာင္ေနတဲ့ ဖားကေလး... နတ္ျပည္မွာၾကီးက်ယ္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရတယ္..

ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္တို႔သည္ သတၱေလာကရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားကို သယ္ပိုးဖို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္...
အဲဒီလို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္တို႔ ထံမွာ ပူေဇာ္ၾက လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ၾကီးက်ယ္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္တယ္...
ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမေတြကို တကယ့္ အသိစိတ္နဲ႔ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ျပီးသာ နာလိုက္ရမယ္ဆိုရင္..
သစၥာဆိုတဲ့ အမွန္တရားသိျပီးေတာ့ နိဗၺာန္အထိ သြားတယ္...

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို
ျပန္လည္ေဟာၾကား၊ နာၾကား၍ ေနၾကျခင္းသည္.. ခ်မ္းသာျခင္း စင္စစ္ တကယ္ျဖစ္တယ္..
Happiness is a Teaching of Supplying Dhamma.

တတိယခ်မ္းသာ
သံဃာေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္၊စိတ္ ညီညြတ္ျခင္း၊ တစိတ္တည္း ရွိၾကျခင္းသည္ ခ်မ္းသာသုခကို ျဖစ္ေစသည္..
(အေသးစိတ္ကို ဆရာေတာ္၏ ေဟာၾကားခ်က္တြင္ ဆက္လက္နာၾကားႏိုင္ပါ၏...)
အငယ္ဆံုး သိကၡာပုဒ္ေလးေတြကို သံဃာက သေဘာတူရင္ ပယ္လို႔ရတယ္လို႔ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ ရွိေပမယ့္
တရားေတာ္ေတြကို ပထမ အၾကိမ္ သံဃာ့အစည္းအေ၀း ကတည္းက
မူလ အတိုင္း ညီညီညြတ္ညြတ္ မူရင္းအတိုင္း ထားရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုထိ သန္႕သန္႔ရွင္းရွင္း မူရင္းအတိုင္း က်န္ရစ္ခဲ့တယ္
ပထမအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀း ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံျပီး သံုးလ အၾကာ... ရာဇျဂိဳလ္ ေ၀ဘာရ ေတာင္ေျခမွာ က်င္းပတယ္...
ဒုတိယအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ ၁၀၀ အၾကာ ေ၀သာလီမွာ က်င္းပတယ္...
တတိယအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀းကို ၂၃၆ ႏွစ္ အၾကာ ပတၱနားမွာ က်င္းပတယ္...
စတုတၳအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ ၄၅၀ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ပါတလိ...
ပဥၥမအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀း သာသနာႏွစ္ ၂၄၀၀ ေက်ာ္မွာ မႏၱေလးမွာ က်င္းပတယ္...
ဆဌမအၾကိမ္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀း သာသနာႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္မွာ ကမာၻေအးမွာ က်င္းပတယ္...
ေျခာက္ၾကိမ္လံုးမွာ ေဒသနာေတာ္ေတြကို မူရင္းအတိုင္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွုင္း ထိန္းထားတယ္...

စတုတၳခ်မ္းသာ
လူ၊ ရွင္ရဟန္းတို႔၏ ညီညြတ္ျခင္း...
ရဟန္းတရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္း... ပရိယတၱိ
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္း... ပရိပတၱိ
သာသနာထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ဆိုရင္ တိုက္ရိုက္က ဒီလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ပဲ...

ညီညြတ္ေတာ္မူၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြဟာ
သာသနာနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ္ ခ်မ္းသာတယ္..
လူတို႔၏ ညီညြတ္ျခင္းသည္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ခ်မ္းသာတယ္...

သုခေလးပါး

 1. ျမတ္ဗုဒၶအဆူဆူ ပြင့္ေတာ္မူျခင္း
 2. တရားေဟာျခင္း၊ တရားနာၾကားရျခင္း
 3. လူ ရွင္ ရဟန္း အစုအေပါင္း၏ ကိုယ္စိတ္ ညီညြတ္ျခင္း
 4. ညီညြတ္ေသာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သာသနာေတာ္အတြက္ တကယ္ခ်မ္းသာသည္...
  ညီညြတ္ေသာ လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းသူ ျပည္သား အားလံုးအတြက္ တကယ္ခ်မ္းသာသည္...
ဟု ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဗုဒၶ က ကရုဏာေရွ႕ထား၊ ေမတၱာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေၾကာင္း...

အခုေဖာ္ျပထားတာေတြက တခ်ဳိ႕တ၀က္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္ ..
ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားထားတာက အမ်ားၾကီးျပည့္စံုပါတယ္..
ေဖာ္ျပထားတာေတြမွာ တစ္ခုခု အမွားအယြင္းမ်ားပါရွိခဲ့ရင္
ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ခၽြတ္ယြင္းခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္...
အမွတ္မလြဲရေအာင္
ဖတ္ျပီးသြားရင္ တရားေတာ္ကို ရယူနာၾကား ေစခ်င္ပါတယ္

-"သုခေလးပါး" တရားေတာ္ - ရယူနာၾကားႏိုင္ရန္

သူငယ္ခ်င္း ညီအကို ေမာင္ႏွမ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ...
အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ အက်ဳိးကို
တတ္အားသမွ် သယ္ပိုး ထမ္းရြက္သြားႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ...
ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္ ....

အင္တာနက္မွ စာအုပ္စင္မ်ား (၂)

လံုျခံဳေရး၊ ဟက္ဟာ၊ ခရက္ကာ၊ ရုပ္ပံုမ်ားအတြင္းမွာ စာသားမ်ားလွ်ဳိ႕၀ွက္ထည့္သြင္းနည္းမ်ား၊ ပီအိပ္ခ်္ပီ လံုျခံဳေရး၊ လင္းနပ္စ္ လံုျခံဳေရး၊ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲ ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ နည္းပရိယာယ္မ်ား၊ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္နည္းမ်ားနဲ႔ ကာကြယ္နည္းမ်ား... စတဲ့ လံုျခံဳေရးနည္းပညာမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အင္တာနက္ေနရာတစ္ခုပါ...
အဲဒီေနရာမွာ ရႏိုင္တဲ့ စုစုေပါင္းစာအုပ္.. ၁၉၃ အုပ္ အတြက္ ေဒါင္းလုဒ္လင့္ခ္ေတြကို စုစည္းေပးထားတဲ့ ဖိုင္ကို ေအာက္မွာ ယူႏိုင္ပါတယ္...


Nov 9, 2007

အင္တာနက္မွ စာအုပ္စင္မ်ား (၁)


ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ေရာင္းရင္းမ်ား အတြက္ အင္တာနက္ထဲက စာအုပ္စင္လို႔
(ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ) အမည္ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္ လိပ္စာ တစ္ခုကို ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္...
စီ၊စီ++၊ ဂ်ာဗား၊ ပိုင္သြန္း၊ ပါးလ္၊ ပီအိပ္ခ်္ပီ၊ စီဂ်ီအိုင္ အစရွိတဲ့ ပရိုဂရမ္ဘာသာ စကား - စာအုပ္မ်ား...
ဟက္ကာ၊ လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ ခရက္ကင္းနဲ႔ စီစီအင္ေအစတဲ့ ကြန္ရက္စနစ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား..
ဆိုလာရစ္၊ အပါခ်ီ၊ လင္းနပ္စ္၊ ယူနစ္စ္၊ ဖရီးဘီအက္စ္ဒီ.. စတဲ့ စနစ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား...
စုစုေပါင္း စာအုပ္အမည္စံု အမ်ဳိးစံု ၅၁၄ အုပ္ ပါရွိတဲ့ အင္တာနက္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္..
အဲဒီစာအုပ္ တစ္အုပ္ခ်င္းစီအတြက္ ေဒါင္းလုဒ္လင့္ခ္ေတြကို ဖိုင္တစ္ခုအတြင္းမွာ စုထည့္ေပးထားပါတယ္..
အဲဒီဖိုင္ေလးကို အရင္ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ျပီးမွ လိုခ်င္တဲ့ စာအုပ္အမည္ကို ဖတ္ၾကည့္ျပီး ၾကိဳက္တဲ့စာအုပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ႏိုင္ပါတယ္..

စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း Google အကူအညီနဲ႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိတာပါ...

Nov 6, 2007

Google & Apache Servers :))


Here is another funny & interesting search parameter, working in Google:

intext:" Name Last modified Size Description" intext:"Apache/* Server at"
I think the following query string is more working than intitle:"index of/"
intitle:"index of/"+intext:pdf+intext:"* MB"
Now we can see many valuable Internet resources just like an explorer view of our PC. LOL
Don forget
-to change Keyword: pdf to - doc, zip, rar, etc... MB to KB in quary and
-to add &num=100 in url.
Cheers!

Google, CGI Proxies & What People Searched for ...


People search which sites in WWW?
People bypass which sites ananymously?
Those are interested things in web.
Google can tell that if we use the following queries:

intext:"CGIProxy Error"
OR
intext:"Couldn't find address for"
in Search box.
Also, we can get all about working CGI Proxies, Proxy Lists & Resources with this query:
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy
OR
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:"CGIProxy * * *"
OR
inurl:"/*proxy/**/ /" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy info
in Search box.
There are too many results may get. However you can see 100 results par page and filter using &num=100 and &filter=1 parameters in Google's URL.

Nov 3, 2007

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကၽြတ္မိန္႔ခြန္း


ဒီေန႕ဟာ - ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၆၉ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ရွစ္ရက္ ၊ စေနေန႔ ျဖစ္ပါတယ္...
ဒီလို ဥပုသ္ေန႕ တစ္ေန႔မွာ ရပ္နီးရပ္ေ၀းက ျမင္ဖူး၊ မျမင္ဖူးတဲ့
သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ နာၾကားျဖစ္တဲ့ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ကို ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ...
သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရ” ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကၽြတ္မိန္႔ခြန္း” တရားေတာ္ပါ... အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္...
ေအာက္ဘက္မွာ တရားေတာ္ ကို ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏိုင္တဲ့ေနရာလည္း ေပးထားပါတယ္...
ဖတ္ရႈ နာယူၾကည့္ၾကပါ သူငယ္ခ်င္းမ်ား...

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကၽြတ္မိန္႔ခြန္း

ပထမဆံုး၀ါကၽြတ္ခ်ိန္မွာ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္...
ဗုဒၶဘာသာထက္ ေစာတဲ့ ဘာသာႏွစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာနဲ႔ ဂ်ိန္းဘာသာ...
အဲဒီ ဘာသာေတြမွာ ခရီးသြားျပီး သာသနာျပဳတာ ဂ်ိန္းဘာသာပဲ ရွိတယ္...
ခရီးသြား သာသနာလုပ္ငန္းကို စနစ္တက် စတင္တဲ့ ဘာသာဟာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္တယ္...
ျမစ္ထဲ ေခ်ာင္းထဲမွာ စီးဆင္းေနတဲ့.. သြားေနတဲ့ေရမွာ အညစ္အေၾကး မရွိႏိုင္ဘူး...
မျပတ္ခရီးသြားေနတာဟာ မျပတ္စီးေနတဲ့ ေရလို ျဖစ္ပါတယ္...
တစ္ခုခု ပိတ္ဆို႔ေနလို႔ ရပ္တန္႔ေနတဲ့ ေရမွာ အညစ္အေၾကးေတြ ရွိေနႏိုင္တယ္...
("စီးေနတဲ့ ေရဟာ ၾကည္တယ္.. သြားေနတဲ့ ဘုန္းၾကီးဟာ သန္႔ရွင္းတယ္..." - )
ျမတ္ဗုဒၶဟာ ဘုရားျဖစ္ျပီး (၄၉)ရက္သာ အနားယူခဲ့ျပီး၊ မရပ္မနား ခရီးသြားခဲ့တာ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံခါနီး အခ်ိန္မွ ရပ္နားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္...
ရဟန္းတို႔ ခရီးထြက္ၾက.. အက်ဳိးမဲ့ သြားဖို႔မဟုတ္ဘူး...
အမ်ားအက်ဳိးရွိေအာင္ ခရီးထြက္ၾက...
မ်ားစြာေသာ သတၱ၀ါေတြ အက်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လူအမ်ားခ်မ္းသာေစဖို႔ ခရီးထြက္ၾက...
ေလာကကို အက်ဳိးရွိေစခ်င္၊ ခ်မ္းသာရာ ရေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ခရီးသြားၾက၊ ႏွိပ္စက္ဖို႔ ခရီးမသြားနဲ႔ ...


ျမတ္ဗုဒၶက ၀ါကၽြတ္ခ်ိန္မွာ "အမတ" စည္ကို တီးလိုက္ျပီ... နိဗၺာန္တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ျပီ...
မ်က္လံုးရွိတဲ့ သူေတြ ျမင္လိမ့္မယ္၊ နားရွိတဲ့ သူေတြၾကားလိမ့္မယ္...
ဥာဏ္မ်က္လံုး ဥာဏ္နားကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္...
ျမတ္ဗုဒၶက အကန္း ကမာၻမွာ "နိဗၺာန္လမ္း"ကို ျပတယ္.. အပင္းကမာၻမွာ "အမတစည္"ကို ထုတယ္..
အသံၾကားရံုနဲ႔ တရားနာတယ္ မေခၚႏိုင္ဘူး...
ဓမၼဆိုတာ ဘာလဲလို႔ သိသြားဖုိ႔ရယ္... အဲဒီအသိကို ေဆာင္ထားဖို႔
ေဆာင္ျပီးရင္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္နဲ႔ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ က်င့္သံုးဖို႔ အဲဒါ အေရးၾကီးတယ္...
ျမတ္ဗုဒၶက သာသနာျပဳတဲ့ အလုပ္ကို ခရီးသြားျပီးျပဳခိုင္းခဲ့တယ္...
(ေက်ာင္းထိုင္ၾကေဟ့ ဆိုတဲ့ စာသား ဘုန္းၾကီးရွာတုန္းဘဲ...)
ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဓမၼ ကိုေဟာၾက...
(အဓမၼေတြ သြားမေျပာၾကနဲ႔ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးလည္း ယူႏိုင္တယ္...)

လူတိုင္းဟာ ေသရမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္...
အသတ္ခံရသူေတြ ေသရမွာ ေၾကာက္သလို...
သတ္တဲ့သူတိုင္းလည္း ေသရမွာ ေၾကာက္တဲ့ သူေတြခ်ည္းပါပဲ..
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မသတ္ၾကနဲ႔ ...
ေၾကာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေၾကာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က မသတ္ၾကနဲ႔...

ဒါျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ တစ္ခုပါပဲ...
ျမတ္ဗုဒၶဟာ ကေလးကို ကေလးအရြယ္အလိုက္၊ လူၾကီးကို လူၾကီးအလိုက္ အဆင့္အတန္းအလိုက္ နားလည္ေအာင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္...
ဓမၼဆိုတာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား အားလံုးျဖစ္ပါတယ္...


"ဓမၼ" ရဲ႕ ဂုဏ္သံုးပါး

အစေကာင္း အေျခခံက်က်ေကာင္း၊ အလယ္အလတ္ေကာင္း အဆင့္အျမင့္ျမင့္ေကာင္းျခင္းဆိုတဲ့
ေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ "ဓမၼ" ကိုေျပာၾက...

"သီလ" ဆိုတာ စည္းကမ္းပါပဲ..
Universal Discipline - "ေလာက လူသား အားလံုး လိုက္နာသင့္တဲ့ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္..."
စည္းကမ္းကို ထိန္းႏိုင္သူေတြဟာ ျပစ္မႈေတြ မက်ဳးလြန္တဲ့ လူေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္...
လူတိုင္းအတြက္ "ကာယကံ၊ ၀စီကံ" လြန္က်ဳးမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္...
"သီလ" ဆိုတဲ့ အေျခခံ ကို အရင္ေဟာၾက...

ဒီထက္ တတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ေလ့က်င့္လုိ႔ရေအာင္... စိတ္စည္းကမ္းရွိလာေအာင္..
စိတ္ထဲမွာ လြန္က်ဳးမႈ၊ ေသာင္းက်န္းမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္၊ ျငိမ္သြားရေအာင္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထား ႏိုင္ေအာင္၊ ေျဖာင့္မတ္သူ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္...
သမာသမတ္က်တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္၊ စိတ္ေပၚမွာ ျဖစ္တဲ့ နိ၀ရဏ ေတြကင္းလာေအာင္၊ တနည္းအားျဖင့္ "သမာဓိ" ျဖစ္လာေအာင္၊ ေလ့က်င့္တဲ့နည္းသင္ေပးၾက.. ဒါဒုတိယ အဆင့္
စိတ္ကို ထိန္းျပီး ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထားႏိုင္ရင္ သမာဓိ ရွိလာမယ္..

အဆံုးတိုင္ ေကာင္းတာ ပညာ...
ပ = အေသးစိတ္ တိတိက်က်...
ညာ = သိျခင္း နားလည္ျခင္း...
Understanding In Detail ျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္...
ပညာ ဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကဖို႔ အေရးၾကီးတယ္...
ေအာင္ျမင္သြားရင္ ႏွလံုးသားမွာ စြဲေနတဲ့ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းစင္သြားမယ္...
အဲဒီလိုစြဲေနတဲ့ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကို ကင္းေအာင္လုပ္ဖို႔က...
သီလနဲ႔ မရဘူး.. သီလက ကာယကံ ၀စီကံေပၚမွာပဲ ရွိတယ္...
သမာဓိက စိတ္အေပၚမွာပဲ ရွိတယ္ သမာဓိနဲ႔လည္း မရဘူး...
စိတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္ေအာင္ စိတ္သန္႔ရွင္းေအာင္ ခႏၶာထဲ ႏိႈက္ျပီး
ငါဘာေကာင္လဲဆိုတာသိေအာင္ "ပညာ" က်င့္စဥ္နဲ႔ ပယ္ရမယ္...

"ဓမၼ" ဆိုတာ လူ႔ဘ၀ကို အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ အဆင့္ျမွင့္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္မ်ဳိး...
သီလက်င့္ရင္ Good သမာဓိက်င့္ရင္ Right
ပညာက်င့္ရင္ အႏုသယ အညစ္အေၾကး အကုန္ထြက္သြားတဲ့ အတြက္ Noble...
ကာယကံ ၀စီကံ အက်င့္ေကာင္းရင္ Good ေလာက္ပဲ ရမယ္...
သမာဓိ ေကာင္းရင္ Right ျဖစ္လာျပီး...
ပညာ ေကာင္းမွ Noble ျဖစ္လာမယ္...

ျမတ္ဗုဒၶေဟာတဲ့ ဓမၼက လူမွာပဲ လာစုတယ္...
အဲဒါေၾကာင့္ ဓမၼက လူသာ ပဓာနတရား...
Religion ဆိုတာကေတာ့ God သာ ပဓာနတရား...

"ဓမၼ" နဲ႔ Religion ျခားနားမႈကို ေကာင္းစြာ သိဖို႔ အေရးၾကီးတယ္...
ဗုဒၶရဲ႕ နည္းစနစ္ေတြဟာ အရွိအတိုင္း ကိုယ္ႏႈတ္နဲ႔စိတ္ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ က်င့္ရတဲ့ တရားေတြျဖစ္တယ္...
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ သံုးပါး တစ္ထပ္တည္း ေနေအာင္က်င့္ ႏိုင္ၾကပါေစ...
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အဆင့္ဆင့္ က်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ၾကပါေစ...


အခုေဖာ္ျပထားတာေတြက တခ်ဳိ႕တ၀က္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္ ..
ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားထားတာက အမ်ားၾကီးျပည့္စံုပါတယ္..
ေဖာ္ျပထားတာေတြမွာ
တစ္ခုခု အမွားအယြင္းမ်ားပါရွိခဲ့ရင္
ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ခၽြတ္ယြင္းခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္...
အမွတ္မလြဲရေအာင္
ဖတ္ျပီးသြားရင္ တရားေတာ္ကို ရယူနာၾကား ေစခ်င္ပါတယ္
-"ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကၽြတ္မိန္႔ခြန္း" တရားေတာ္ - ရယူနာၾကားႏိုင္ရန္

သူငယ္ခ်င္း ညီအကို ေမာင္ႏွမ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ...
အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေတာ္အက်ဳိးကို
တတ္အားသမွ် သယ္ပိုး ထမ္းရြက္သြားႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ...
ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္ ....

Oct 29, 2007

မေသခင္ဘာလုပ္ၾကမလဲ (၃) - ဘာေၾကာင့္ ဘေလာ့ဂ္ေရး


ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာ ေတြ႔ရွိထားသမွ်၊ ဖတ္ရႈမွတ္သားမိသမွ် အဖိုးတန္အခ်က္အလက္မ်ား (အခ်ိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အဖိုးတန္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား)ႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကို ရသမွ် အခ်ိန္ကေလးမွာ အင္တာနက္ မွတဆင့္-

 • မိတ္ေဆြမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အက်ဳိးရွိေစရန္၊
 • မသိေသးသူမ်ား သိရွိလာေစရန္ႏွင့္
 • သိရွိထားျပီးသူမ်ား အသစ္ျပန္ျဖစ္ လာေစရန္ အတြက္ -
ျပန္လည္ ေ၀ငွျခင္းသည္ တတ္ႏိုင္သည့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေလာက အက်ဳိး၊ အမ်ား အက်ဳိး သယ္ပိုး ထမ္းရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္..

အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ အမ်ားစုသို႔ ကၽြန္ေတာ္ မေရာက္ျဖစ္သလို၊ (အခ်ိန္ရလွ်င္ သြားတတ္သည့္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္..) လာလည္ဖို႔ အတြက္လည္း ဖိတ္ေခၚထားျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ.. မလြဲမေရွာင္သာ ဤဘေလာ့ဂ္ကို ျပန္လည္ရည္ညႊန္းမွ ရမည့္ အေၾကာင္းမ်ား ရွိလာမွသာ လိပ္စာ ေဖာ္ျပ၍ ရည္ညႊန္းထားျခင္းမ်ဳိး ျပဳေလ့ရွိပါသည္.. မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ သိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ရွိ ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ (Search Engine) မ်ားမွ တဆင့္ ျဖစ္ေစ - စသည့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဤေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာ အခ်ိန္အခါ အက်ဳိးအေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္.. ဤေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ကိုယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္ သံုးပါးလံုးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါးပါး အတြက္ျဖစ္ေစ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ဥာဏ္အလင္း စသည့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ တစ္စံုတစ္ရာ ပြင့္လင္း ရရွိသြားေစလိုျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္..

ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ားအရ - လူ႔ဘ၀မွာ အလြန္ရခဲသည့္ အျဖစ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ သံသရာတြင္ အေဆြအမ်ဳိး မေတာ္စပ္ခဲ့ ဖူးသူ မရွိေၾကာင္း၊ အားလံုးသည္ အေဆြအမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာၾကားမွတ္သား ရသည့္ ေနာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ (သံသရာ အစဥ္အဆက္မွ) အေဆြအမ်ဴိးမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး "အေကာင္းမ်ား၊ ေလာကအက်ဳိး သံသရာ အက်ဳိး ျဖစ္လာေစမည့္ အရာမ်ား" ကိုသာ အထူး မွ်ေ၀လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚမိပါသည္..

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ အဆင္မေျပစရာမ်ား၊ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ကေတာ့ လူတိုင္းမွာ၊ အေျခအေန အဆင့္အတန္း တိုင္းမွာ မလိုခ်င္ပဲ ရေန ရွိေနတာျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ့္အပူ သူမ်ားမကူးစက္ေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာပဲ ေျဖရွင္း ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္ ထင္ပါ၏..

လူ႔ဘ၀မွာ တိုေတာင္းလြန္းလွသည့္အတြက္၊ အခ်ိန္အခါမေရြး အသက္ေသဆံုးသြားႏိုင္သည့္ အတြက္ (တနည္းအားျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္ အခ်ိန္မေရြး ဆံုးရံႈး ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္ အတြက္) ရွင္သန္ေနရခ်ိန္ ကာလ အခိုက္အတန္႔ အေတာအတြင္း ေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္
 • ေကာင္းရာမြန္ရာမ်ား ကိုသာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • (သံသရာမွ ယခုဘ၀ အထိ) အေဆြအမ်ဳိး မ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း၊
 • ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ကိုယ္စီ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဆိုပါလွ်င္..
အရာရာတိုင္းမွာ ယခုထက္ပိုျပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္မိပါသည္...