ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Dec 16, 2007

Some Googling Tips


There are many ways to use Google's features.
The more we know how to query Google's Internet Database,
the better we get required information in short time.
As a daily Google user, I'm finding how to use this giant search engine effectively.
Also collect some working query strings and keywords.
So I would like to share what I found and want to get what others found about Google.

eBooks Search

I use this keywords to search direct links and page of the ebooks.
"book title/ name/ subject"+download site
eg.
 1. "Rolls Royce - The Jet Engine . 5th Edition"+mihd.net/*
 2. "Designing Large-Scale Web"+rapidshare.com/*
 3. "Operational Amplifier" + mihd.net/*
 4. "Building the Perfect PC "+mihd.net/*
(I'm MiHD crazy, as I cannot use rapidshare just like other free users. If you want to know how to bypass Rapidshare Download limit, by using free internet resources, read this blog post. You will feel free ,as no need to install any program to bypass Rapidshare by the power of free CGI-Proxies on the net. This is little information How to Create Your Free Proxy-List The only one need is patience. :) Patience will pass all the difficulties, isn't it?)
However we can substitue any other file hosting sites, like filefactory.com/*, divshare.com/*, mediafire.com/* and so on.
We can use this method to search any others what we wanted, warez, musics, videos and so on. I feel it is so simple but effective for me.

for eBooks directory search

-inurl:html -inurl:htm -inurl:asp -inurl:cfm -inurl:shtml intitle:"index.of"+"parent directory"+"Cisco|CCNA"+pdf|chm
More compact way is,
-inurl:(html|htm|asp|cfm|shtml) intitle:"index.of"+"parent directory" +"Cisco|CCNA"+pdf|chm

-inurl:(html|htm|asp|cfm|shtml) intitle:"index.of"+"parent directory"+"Cisco|CCNA"+pdf|chm+2007
Here, we can use only one intitle:"index.of" or "parent directory".
2007 is also optional. I use this to find directories that updated in 2007.

Some Keywords to substitute at "Cisco|CCNA"
A+, ACCA, aircraft, book, BSD, C, C++, code, CSS, crack, cracking, data, dictionary, database, ebook, engine, essential, encyclopedia, engineer, engineering, google, hack, hankbook, html, hacking, jet, kernal, linux, McGraw Hill, machine, marine, media, mind, mobile, manual, management, missing, MBA, MCSD, MCSE ... , network, networking, OReilly, open, Opensource, Prentice Hall, Peachpit.press, Php, Release, Robot, System, Tesking, Troubleshooting, Training, Utility, visual, visual (c++/basic etc), Wiley, web, workbook and so on …

Some Keywords to substitute at "pdf|chm"
If we want to search audio/video files, change "pdf|chm" to wma, mp3, mpg, mpeg, mid, swf, asf, wmv, ram, wav etc. Also we can use more keywords; cab, exe, zip, rar, 7z etc.

Using Google's Cache

Sometimes, network connection is too slow to access original sites. At that time Google's Caches giving in the search results are the best way to access those sites. We can feel this way is more fast than accessing original site. If the site is required to register to view the contents in normal browsing, Google's Cache will bypass this problem for some sites.

Using Google's Translator

Some of Chinese , Russian and Middle East sites are developed with their native languages and share many valuable resources about Technologies, Medical, Software and other valuable information. As a normal internet or Google user, we cannot access these sites because of their languages. However Google's Translator can be performed as a translator and proxy. By using this Google's Translator service effectively, we can use Internet more widely as well as deeply. For more information about Google's Translator service, you can read here. If you want to test certain site: follow this link. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&u=http://www.cnshare.org/ You will see effectiveness of Google's Translator service easily.

50/100 Results/Page

Normally Google's results give us 10 Results per page. But we can change this using preference and set results from 10, 20, 30, 50 to 100. However the I prefer to use this query &num=100 to get 100 Results/Page by adding at the end of Google's Search Address.

Using the Internet effectively and quickly in a short time, is funny and can save our valuable Time and Money. Hopefully this information will help all my friends and other (beginners) Googlers.

Dec 12, 2007

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု - A Requirement


ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္
လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

 • ဘဒၵႏၲပညာစာရ (ပဓါနနာယကႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္)
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ - ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလ
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္
 • ရန္ကုန္တုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄/၂ ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖိုးေခါင္လမ္းေထာင့္
 • ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္၍ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ကာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး တုိ႔မွ မိဘမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္ (၂၅)ေယာက္ တုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူကာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ပါသည္။
 • ဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ လက္ရွိဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရမွ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကုိ အလယ္တန္းအဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 • (၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္လ်က္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအျဖစ္သုိ႔ ပူးတြဲတုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 1. မိဘမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေႏြးေထြးလုံၿခံဳစြာ ေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။
 2. ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္။
 3. ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္တတ္ၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္း တတ္ေစရန္။
 4. ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအျဖစ္ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္။
 5. အသက္အရြယ္ အလုိက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္း တတ္ေစရန္။
 6. ဘ၀တစ္သက္တာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား မိမိကုိယ္ကို မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္။

လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အသက္(၅)ႏွစ္အထက္ ေယာက္်ားကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအတို္င္း လက္ခံပါသည္။
 1. မိဘႏွစ္ပါးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 2. မိဘာတစ္ဦးဦးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 3. ခုိကုိးရာမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ား၊
 4. အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အတူမေနႏိုင္ေသာကေလးမ်ား၊
 5. ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ား။
ေဂဟာတြင္ လက္ခံထားသည့္ ကေလး အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၁၈၀)ဦး ရွိပါသည္။

သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္

မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ
ေဂဟာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး၊
အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေစ၍
ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစပါသည္။

ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား၏ စားေသာက္ေရးအတြက္...
 • သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သာမေဏမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အလွည့္က် ဆြမ္းခံႂကြလ်က္လည္းေကာင္း၊
 • ေဂဟာရန္ပံုေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္လည္းေကာင္း
ေကြ်းေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္ (၂)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသမားေတာ္ (၁)ဦးတုိ႔က အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ျပင္ပေစတနာရွင္ သူနာျပဳမ်ား မွလည္း ကေလးမ်ား၏ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အေရးေပၚလုိအပ္လာပါကလည္း ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေစပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ စာေပဗဟုသုတ ရရွိေစရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေထြေထြ အသိပညာမ်ား တုိးပြားေစရန္ အတြက္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္ေစရန္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း နည္းျပဆရာ(၁)ဦးႏွင့္ ဆရာမ(၁)ဦးတုိ႔မွ က်န္းမာေရးပညာေပး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားႏုိင္ရန္ အားကစားနည္းမ်ိဳးစုံ တုိ႔ကုိ ကစားေစပါသည္။
ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံသမထ ၀ိပႆနာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကေလးမ်ား က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗီဒီယုိျပသေပးၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ရာသီအလုိက ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ကုိလည္း က်င္းပေပးပါသည္။

အလွဴေငြ လက္ခံ/အသံုးျပဳမႈ

 • ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ကေလးမ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ပါသည္။ ေဂဟာရွိကေလး (၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔၏ တာ၀န္ႀကီးမားလွေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္ႏွင့္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား အတြက္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစရိတ္မ်ား ကုိလည္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ၾကပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ အၿမဲေန ကေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါသျဖင့္ အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ကို ေစတနာရွင္မ်ား၏ စုေပါင္း လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ အဆုိပါအိပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးႏုိင္ေရး အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 • ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆုိပါ ကေလးမ်ား၏ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာမ်ား ပုိမို ထူူးခြ်န္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး အတြက္ နီးစပ္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစသည့္အျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ တြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာမ်ား ငွားရမ္းလ်က္ ေဂဟာအတြင္း၌ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ ကေလး(၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔အတြက္
  • ေန႔စဥ္နံနက္စာ၊ ညစာမ်ား။
  • အထက္တန္း/ အလယ္တန္း/ မူလတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ လစဥ္ ပညာသင္ စရိတ္မ်ား။
  • အ၀တ္အထည္၊ အိပ္ရာအသုံးအေဆာင္မ်ား။
  • စာေရးကိရိယာမ်ား/ ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • လစဥ္ ပညာ၀န္ထမ္းလစာမ်ား။ ေဆး၀ါးမ်ား၊ က်န္းမာေရး စားရိတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလွဴေငြမ်ားကို မိမိတုိ႔တတ္အားသမွ် နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိပ္စာ

ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၊
သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖုိးေခါင္လမ္းေထာင့္၊ (၁၄/၂) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - (၀၁) ၅၆၃၃၅၁

ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕

Donation: Volunteer

Donation: Volunteer

(၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ
အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ
ေစတနာ ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေဆာက္လက္စ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္


Donation: Volunteer

ကၽြန္ေတာ္တို႕ တေတြ အသက္ ရွင္သန္ေနၾကတာ ဘယ္အတြက္လဲ …
ပိုက္ဆံေတြ ရွာေနၾကတာ ဘာလုပ္ဖို႔လည္း …
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစား ႏုိင္ဖို႕ အတြက္ေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပါပဲ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္မလာ ႏိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံကို ရွာလို႔ရလာတဲ့ အခါ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ လိုက္လာမယ့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေတြ အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္... …


What is the meaning or our living?
Why do we search Money, Money, Money?
Search the Money to eat well, to wear well and to live well?
If so, nothing will follow these money after we died. Believe it.
Donation or Helping our Money to Poors or other Requirements as much as we can is the best way to use our Money.
I hope you all will use all of your Money in Right Places, on Right Time.
Best Wishes …

Dec 10, 2007

ေရွ႕ခရီး Forward


လက္ရွိအလုပ္မွာ အေျခအေနအရ ေရာက္ေနေပမယ့္ …
လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ လုပ္ေနရတာ၀ါသနာပါတာနဲ႔ သင္ခဲ့ရတာ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျပိဳင္တူလြဲေနတယ္ :D
အခု ၂၈ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္ တကယ္လုပ္ခ်င္တာက IT ေလ့က်င့္ေရးစခန္း -

 • သင္တန္းမွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ သင္ခဲ့ရသမွ် နည္း/မ်ားမဆိုကို တကယ္တတ္သိ နားလည္ေစမည့္...
 • ကြန္ပ်ဳတာရွိသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဳတာပညာမ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္သူ မရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ဆက္ စနစ္တက် ေလ့လာဆည္းပူး ႏိုင္မည့္ အေျခခံလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ကိုပါ သိရွိသြားေအာင္ ဆရာစားမခ်န္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္ …
 • ေငြေၾကး မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္း အမွန္တကယ္ရွိသူ မ်ားကို အခမဲ့ ပညာဒါနေပးေ၀သြားမည့္...
 • ………
 • ………
 • (ရည္မွန္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ ခ်ျပတာပါ)
IT ေလ့က်င့္ေရးစခန္း တစ္ခုကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္သြားခ်င္တာ…
တစ္ေယာက္ထဲ မႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ကိုးထပ္ၾကီး ဘုရား၊ ၀ံသေမဒနီ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက တနဂၤေႏြေန႔ ပညာဒါန သင္တန္းေတြမွာ ႏိုင္တဲ့ ဘက္က ကူညီေနတယ္…

တကယ္ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္ရမယ္ …
အေျခအေနအရ မထြက္ႏိုင္ေသးဘူး (နီးေတာ့ နီးေနျပီ အေတာ္စိတ္ကုန္ေနလို႕ :) )
ျပီးေတာ့ ေနရာ ပစၥည္းနဲ႔ အျခား အေျခခံ အေထာက္အကူေတြ အတြက္ ပိုက္ဆံ မလံုေလာက္ေသးဘူး …
(သင္တန္းက စီးပြားေရး အရ ရံႈးႏိုင္တဲ့ အတြက္ :P) ရွာေဖြ စုေဆာင္းရဦးမယ္ …

လူအား အေနနဲ႔ Volunteer ကူညီမယ့္ သူႏွစ္ေယာက္ ေလာေလာဆယ္ ရထားတယ္
တစ္ေယာက္က ျမန္မာမွာ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေလာေလာဆယ္ အဂၤလန္မွာ …

ဘယ္အခ်ိန္ေသမလဲ မသိတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္က မ်ားမ်ားမက်န္ေတာ့ဘူး …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ မပါႏိုင္တာေတြ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ …

ေနာင္လာမယ့္ ညီ/ညီမငယ္ေတြကို ၈/၉/၁၀ တန္းေလာက္က စျပီး ဘ၀မွာ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့အရာကို ကိုယ္တကယ္ သိရွိ ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစေတြ ထြက္လာေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ႏိႈးဆြေပးခ်င္တယ္…
(၁၀ တန္းေျဖျပီးမွ ဆိုရင္ ေနာက္က်သြားျပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္) …

ၾကံဳၾကိဳက္လို႔ ေျပာလိုက္မိတာပါ …
တစ္ေန႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္ …
တတ္ႏိုင္သေလာက္နဲ႔လည္း အေႏွးနဲ႔ အျမန္ စလုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ …
ရည္ရြယ္ခ်က္ တူညီတဲ့ Volunteer, Contributor ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း ၾကိဳဆိုပါတယ္ …

Dec 6, 2007

PDF File Download & MiHD.net

MiHD ကေန PDF ဖိုင္ေတြကို ေဒါင္းလုဒ္ခ်တဲ့ အခါမွာ အဆင္မသင့္ခဲ့ရင္ အင္တာနက္ ၾကည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲက PDF ဖိုင္ကို သူ႕ထဲမွာ ဖြင့္ေပးဖို႔ ၾကိဳးစားတတ္တာမို႔ ရပ္သလို ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္... အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း အရမ္း ေႏွးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိုသိသာပါတယ္..
စိုးရိမ္စရာ မရွိေပမယ့္ ... မသိတဲ့ သူေတြ အတြက္ေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား တစ္ခုခု ျဖစ္သြားျပီလို႕ ထင္ရတတ္ပါတယ္...
ဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ေအာက္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့ ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနာက္မ်ားဆို အဆင္ေျပသြားမွာပါ...

MiHD and PDF Download

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ (Related Posts) -

 1. How to Download From MiHD
 2. Google, MiHD.net & Blogspot

အင္တာနက္ကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အက်ဳိးအမ်ားဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ...

Dec 4, 2007

CBox-Just a simple trick


If we visit some of our friends' blogs, we can read their idea, writings and other sharing subjects. Sometimes we comment to some of their valuable posts. It is just a simple case and we can easily do with blogger's build in comment or other templates assigned by the blog owners.
Sometimes we want to greet our friends or to inform something, then we can use cbox, setting up in the blogs. Most of the cboxs in blogs are narrow and cannot access sometimes, if it is not well customized or something wrong. At that time the following trick can help us to access cbox freely.

 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. In the appeared shortcut menu choose
  • Copy Shortcut (Internet Exporer) or
  • Copy Link Location (Firefox).
 3. Open New Tab or New Browser Window and Paste the shortcut (link) in the Address bar.
 4. Then press Enter key.
 5. Now, it is feel free to write cbox message easily for our friends.
Another way is,
 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. Then choose Open in New Window (Internet Explorer) or Open Link in New Tab (Firefox).
Hopefully this will help you all a little.

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ႏွင့္ အသံုးျပဳနည္း


အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ေတာ့ တင္ေပးထားမိျပီး
လြဲႏိုင္တာေလးေတြ ေျပာဖို႔ က်န္သြားတဲ့ အတြက္ အစအဆံုး ျပန္ရွင္းျပေပး လိုက္ပါတယ္ …
ျမန္မာစာ အဖြဲ႔က ထုတ္ေ၀တဲ့ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ပါ..
၀ယ္သံုးရန္ လြယ္သူမ်ား ၀ယ္သံုးၾကပါ.. :) :P
၀ယ္သံုးရန္ မလြယ္သူမ်ားကေတာ့ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ အမ္အိုင္အိပ္ခ်္ဒီလင့္ခ္ ကေန ယူႏိုင္ပါတယ္..
Download Details, emdictionary.zip, 112.44 MB
ရယူရန္- http://mihd.net/i9lnvj

အသံုးျပဳနည္း -

 1. ေဒါင္းလုဒ္မွ ရလာေသာ emdictionary.zip ဖိုင္ကို Folder အသစ္တစ္ခု အတြင္း ေျဖခ်ပါ။ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ၾကာပါမည္။
 2. ျပီးဆံုးသြားပါက စုစုေပါင္း ၃၁၆ မီဂါဘိုက္ (၃၃၂ ၂၉၂ ၀၈၄ ဘိုက္) ရွိေသာ၊ စုစုေပါင္းFolder ၅၇ File ၄၂၄၆၄ ဖိုင္ရရွိလာပါမည္။
 3. မိမိကြန္ပ်ဳတာတြင္ Quick Time Player မရွိပါက QUICKTIM Folder အတြင္းမွ INSTALLQ ကို အသံုးျပဳျပီး Quick Time Player 3.0 ကို မိမိ ကြန္ပ်ဳတာ အတြင္း Install လုပ္ပါ။
 4. အဘိဓါန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါရွိေသာ ENG_MYAN ကို Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ အေရးၾကီးသည္မွာ တစ္ခ်က္သာ ႏွိပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မေသခ်ာပါကENG_MYAN ကို Right Click -> Open ျဖင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်က္ထက္ ပိုႏွိပ္မိသြားပါက Error တက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ Error တက္လာပါက CTRL+ALT+DELETE ျဖင့္ Task Manager ကိုေခၚယူကာ Applications ေအာက္မွ ENG_MYAN မ်ားကို End Task လုပ္ေပးမွ ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်က္တည္းသာ ႏွိပ္ရန္ အထူး အေရးၾကီး ပါသည္။
 5. (အမွားအယြင္း မရွိပါက) အခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ် ေစာင့္ဆိုင္း သည့္အခါ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ ေပၚလာျပီး စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
 6. အဘိဓါန္တြင္ စကားလံုးမ်ား ရွာေဖြသည့္အခါ ၾကိယာမ်ား အတြက္ V1 (ဥပမာ - GO, COME, SELL စသည္) ကိုသာ ရိုက္သြင္းရွာေဖြ ႏိုင္ပါသည္။GOES, CAME, SOLD စသည္ျဖင့္ ရွာေဖြမရႏိုင္ပါ။
 7. နာမ္ မ်ားအတြက္ အနည္းကိန္း (ဥပမာ - CAT, DOG စသည္) ကိုသာ ထည့္သြင္း ရွာေဖြရပါမည္။
 8. ရွည္လ်ားေသာ စာလံုးမ်ား ရွာေဖြလိုပါက ေရွ႕ပိုင္း ၃/၄ လံုးခန္႔ကိုသာ (ဥပမာ - UMBRELLA အတြက္ UMBR)ထည့္သြင္းရွာေဖြလွ်င္လည္း ရပါသည္။

အလြန္ျမန္ေသာ MiHD မွ ပထမဆံုး ေဒါင္းလုဒ္ ရာတြင္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါက ေဒါင္းလုဒ္နည္းကို ဖတ္ႏိုင္ရန္

ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး ပညာဗဟုသုတ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္၀ ေပ်ာ္ရႊင္ အဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ …

Dec 3, 2007

eserver.org - (Web Site Review)


Today I surfed around the net as usual. I Got some interesting books and warez.
Also noted some cool-site links and Google Info: of the sites. I think, the easiest way to know about a site, better than actually going to that site is using Google's info: cache: link: & site: keywords.
Here what I really want to share you all, is a cool online library named:

EServer TC Library
A Community-Based Library of Technical Communication.

It was founded at "Iowa State University, Academic Information Technologies, IA US". (Though I hate copy-cat , it is the best way to describe about a site is using their original words. So I used their original texts to give clear information to you all.) Below is a short notes taken from their about page -
The EServer TC Library is a free, open-access, human-edited directory of online resources for people who produce, manage, archive, and distribute technical information. The community we serve includes technical communicators (such as technical writers), editors and publishers, researchers, illustrators, animators/multimedia developers, web designers, instructional designers/educators, instructional designers, user experience designers, and others who concern themselves with how to improve human communications. Our system is noncommercial and entirely free of charge, in the spirit of free research and scholarship, and collects no personally identifiable information about its users (see 'Policies ,' below). Contents from our site may not be re-used for commercial ventures, however, without prior written permission.

This website is part of the EServer, a nonprofit publishing cooperative dedicated since 1990 to increasing the availability of accessible writing. (See 'About the EServer' for details). The TC Library is based in the Rhetoric and Professional Communication programs at Iowa State University, and operates within guidelines established and maintained by:

Since it was first founded in 2001, the TC Library site has grown to become the single most comprehensive technical communication body of knowledge in the world. Today we offer access to a database of 13,948 articles, presentations, and miscellaneous other materials of importance to the field. Given how the site is cross-indexed by category, author, publisher, language, date published and more, this generates about 27,700 unique web pages of bibliographic data about published writings in the field.

The screen shot of the home page is:

EServer Home

Also this is current statistics of the library:

There are 13,948 items in catalogue of the Library (Monday December 3, 2007).
We can read many valuable resources on various fields from this, on line. See the screen shot below.

statistics

My information may be too late for guys already known about this site.
However it may revive all these guys and new information for others.

If you all want to know more details about site, follow this link: http://tc.eserver.org/
I hope you all will get valuable information from this site.