ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Dec 12, 2007

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု - A Requirement


ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္
လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

 • ဘဒၵႏၲပညာစာရ (ပဓါနနာယကႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္)
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ - ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလ
 • စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္
 • ရန္ကုန္တုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄/၂ ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖိုးေခါင္လမ္းေထာင့္
 • ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုသလသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္၍ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ကာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး တုိ႔မွ မိဘမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္ (၂၅)ေယာက္ တုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူကာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ပါသည္။
 • ဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ လက္ရွိဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရမွ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကုိ အလယ္တန္းအဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 • (၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာစာရသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္လ်က္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအျဖစ္သုိ႔ ပူးတြဲတုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 1. မိဘမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေႏြးေထြးလုံၿခံဳစြာ ေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။
 2. ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္။
 3. ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္တတ္ၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္း တတ္ေစရန္။
 4. ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအျဖစ္ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္။
 5. အသက္အရြယ္ အလုိက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္း တတ္ေစရန္။
 6. ဘ၀တစ္သက္တာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား မိမိကုိယ္ကို မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္။

လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အသက္(၅)ႏွစ္အထက္ ေယာက္်ားကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအတို္င္း လက္ခံပါသည္။
 1. မိဘႏွစ္ပါးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 2. မိဘာတစ္ဦးဦးမရွိေသာကေလးမ်ား၊
 3. ခုိကုိးရာမဲ့၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ား၊
 4. အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အတူမေနႏိုင္ေသာကေလးမ်ား၊
 5. ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ား။
ေဂဟာတြင္ လက္ခံထားသည့္ ကေလး အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၁၈၀)ဦး ရွိပါသည္။

သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္

မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ
ေဂဟာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး၊
အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေစ၍
ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစပါသည္။

ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား၏ စားေသာက္ေရးအတြက္...
 • သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သာမေဏမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အလွည့္က် ဆြမ္းခံႂကြလ်က္လည္းေကာင္း၊
 • ေဂဟာရန္ပံုေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္လည္းေကာင္း
ေကြ်းေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္ (၂)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသမားေတာ္ (၁)ဦးတုိ႔က အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ျပင္ပေစတနာရွင္ သူနာျပဳမ်ား မွလည္း ကေလးမ်ား၏ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အေရးေပၚလုိအပ္လာပါကလည္း ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေစပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္

ကေလးမ်ား အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ စာေပဗဟုသုတ ရရွိေစရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေထြေထြ အသိပညာမ်ား တုိးပြားေစရန္ အတြက္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္ေစရန္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း နည္းျပဆရာ(၁)ဦးႏွင့္ ဆရာမ(၁)ဦးတုိ႔မွ က်န္းမာေရးပညာေပး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားႏုိင္ရန္ အားကစားနည္းမ်ိဳးစုံ တုိ႔ကုိ ကစားေစပါသည္။
ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံသမထ ၀ိပႆနာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကေလးမ်ား က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဗီဒီယုိျပသေပးၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ရာသီအလုိက ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ကုိလည္း က်င္းပေပးပါသည္။

အလွဴေငြ လက္ခံ/အသံုးျပဳမႈ

 • ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ကေလးမ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ပါသည္။ ေဂဟာရွိကေလး (၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔၏ တာ၀န္ႀကီးမားလွေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္ႏွင့္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား အတြက္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစရိတ္မ်ား ကုိလည္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ၾကပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ အၿမဲေန ကေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါသျဖင့္ အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ကို ေစတနာရွင္မ်ား၏ စုေပါင္း လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ အဆုိပါအိပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးႏုိင္ေရး အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 • ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆုိပါ ကေလးမ်ား၏ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာမ်ား ပုိမို ထူူးခြ်န္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး အတြက္ နီးစပ္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ေစသည့္အျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ တြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာမ်ား ငွားရမ္းလ်က္ ေဂဟာအတြင္း၌ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
 • ေဂဟာရွိ ကေလး(၁၈၀)ေက်ာ္တုိ႔အတြက္
  • ေန႔စဥ္နံနက္စာ၊ ညစာမ်ား။
  • အထက္တန္း/ အလယ္တန္း/ မူလတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ လစဥ္ ပညာသင္ စရိတ္မ်ား။
  • အ၀တ္အထည္၊ အိပ္ရာအသုံးအေဆာင္မ်ား။
  • စာေရးကိရိယာမ်ား/ ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • လစဥ္ ပညာ၀န္ထမ္းလစာမ်ား။ ေဆး၀ါးမ်ား၊ က်န္းမာေရး စားရိတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား။
  • ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလွဴေငြမ်ားကို မိမိတုိ႔တတ္အားသမွ် နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိပ္စာ

ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၊
သစၥာလမ္းႏွင့္ ဖုိးေခါင္လမ္းေထာင့္၊ (၁၄/၂) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - (၀၁) ၅၆၃၃၅၁

ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕

Donation: Volunteer

Donation: Volunteer

(၂၀၀၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ
အလ်ား (၅၀)ေပ၊ အနံ (၃၈)ေပရွိ
ေစတနာ ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေဆာက္လက္စ သုံးထပ္အိပ္ေဆာင္


Donation: Volunteer

ကၽြန္ေတာ္တို႕ တေတြ အသက္ ရွင္သန္ေနၾကတာ ဘယ္အတြက္လဲ …
ပိုက္ဆံေတြ ရွာေနၾကတာ ဘာလုပ္ဖို႔လည္း …
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစား ႏုိင္ဖို႕ အတြက္ေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပါပဲ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္မလာ ႏိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံကို ရွာလို႔ရလာတဲ့ အခါ …
ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ လိုက္လာမယ့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေတြ အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္... …


What is the meaning or our living?
Why do we search Money, Money, Money?
Search the Money to eat well, to wear well and to live well?
If so, nothing will follow these money after we died. Believe it.
Donation or Helping our Money to Poors or other Requirements as much as we can is the best way to use our Money.
I hope you all will use all of your Money in Right Places, on Right Time.
Best Wishes …