ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Oct 23, 2007

အီးဘြတ္ခ္ - ဗြီဘီႏွင့္ လင္းနပ္စ္ စာအုပ္မ်ား


ပရိုဂရမ္မာမ်ား အတြက္ VB 2005 ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါ
စီအိခ်္အမ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄၄ မ်က္ႏွာ - ၂၈.၄၆ မီဂါဘိုက္
- အခန္း ၂၆ ခန္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေအ၊ ဘီ မွ အယ္လ္ အထိ ႏွင့္ အကၡရာစဥ္ အညႊန္း-
၀င္းရာ ဖိုင္၊ ၃.၇၂ မီဂါဘိုက္
စကား၀ွက္ (အားလံုး အဂၤလိပ္စာလံုး အေသးျဖင့္ ဆက္တိုက္ေရးရန္)
->> ဂ်ီအိုင္အက္ဖ္တီအက္ဖ္အာအိုအမ္အက္ဖ္ေအတီအိပ္ခ်္အီးအာအိပ္က္အမ္ေအအက္စ္


ဗြီဘီ ၂၀၀၅ အစ-အဆံုး ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏိူ၀င္ဘာလမွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
စီအိပ္ခ်္အမ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၈၈၈ မ်က္ႏွာ - ၇.၆၆၉ မီဂါဘိုက္ -
ေနာက္ဆက္တြဲ ေအ၊ ဘီ ႏွင့္ အကၡရာစဥ္ အညႊန္း-
၀င္းရာ ဖိုင္၊ ၇.၆ မီဂါဘိုက္

ဗြီဘီ ၂၀၀၅ Business Object မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ျခင္း ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
ဗြီဘီ ၂၀၀၅ Business Object မ်ားအတြက္ သိသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၆၉၆ မ်က္ႏွာ - ၁၀.၁ မီဂါဘိုက္ - အခန္း ၁၂ ခန္း၊ အကၡရာစဥ္ အညႊန္း-
၀င္းရာ ဖိုင္၊ ၉.၇၆ မီဂါဘိုက္

အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ား အတြက္ ဗြီဘီ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
အီလက္ထေရာနစ္ ပရိုရမ္ေတြေရးမယ္ဆိုရင္
သိသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၅၆၉ မ်က္ႏွာ -၂.၅၇ မီဂါဘိုက္ - အပိုင္း(၄)ပိုင္း အခန္း(၃၀)
၀င္းရာ ဖိုင္၊ ၃.၇၂ မီဂါဘိုက္

လင္းနပ္စ္ အမိန္႔ေပးခ်က္ အျပည့္အစံု စာအုပ္ပါ..
လင္းနပ္စ္ စနစ္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အမိန္႔ေပးခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါတယ္..
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္၊ အပိုင္း(၉)ပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၂၇ မ်က္ႏွာ၊ ၈.၂၄ မီဂါဘိုက္၊
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားႏွင့္ အကၡရာစဥ္အညႊန္း ၊၀င္းရာဖိုင္

ဂ်ီအန္ယူ လင္းနပ္စ္ ဘိုင္ဘယ္ စာအုပ္..
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္၊ အပိုင္း(၅)ပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၇၇ မ်က္ႏွာ၊ ၆.၇၅ မီဂါဘိုက္၊
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားႏွင့္ အကၡရာစဥ္အညႊန္း၊ ၀င္းရာဖိုင္