ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Apr 5, 2009

KompoZer 0.8a2 Released Today

KompoZer (http://sourceforge.net/projects/kompozer/) version 0.8a2 is released today.
I think it is completely portable. After I downloaded the KompoZer zip file from sourceforge.net and extracted. I can use directly. No need to install (also no installer inside the downloaded zip file.) Thanks to KompoZer Developer team.
The UI is not too different than previous Version 0.7.10. Now I'm testing and I can feel it is more lighter to use.
I love OpenSource. So I will share my experiences upon the handy OpenSource tools as much as I can to all my lovely friends.

Download Link:
tar.gz http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/kompozer/kompozer-0.8a2-gcc4-i686.tar.gz 11.13 MB
zip http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/kompozer/KompoZer-0.8a2-win32.zip

Tools used for this post,
Editor Notepad++ portable Version 5.1.1 ANSI
http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm
Spell Check and Dictionary Lingoes Translator 2 (Version 2.5.3 Beta Portable Edition)
http://www.lingoes.net

More about KompoZer on the Internet
01 About KompoZer 0.8a1 http://kazhack.org/?post/2009/02/10/KompoZer-0.8a1