ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Jan 23, 2008

Portable Applications

အိပ္ေဆာင္ ခရီးေဆာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား
မည္သည့္ အိပ္ေဆာင္ ခရီးေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္း (Portable Memory Devices) အတြင္းသို႔မဆို သယ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ျပီး၊ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာတြင္မဆို ၄င္းကြန္ပ်ဳတာအတြင္းသို႔ Installation ျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား အားလံုးကို အိပ္ေဆာင္ ခရီးေဆာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားဟု ေခၚႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္သမွ် လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၏ တည္ေနရာတြင္ တစ္ခါတည္း မွတ္သား ေပးထားႏိုင္သည္။

ဤအဓိပၸါယ္မွာ ဤေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို ကြန္ပ်ဳတာ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္မႈ စနစ္ (Operating System) အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မတူညီေသာ ပလက္ေဖာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ မတူညီေသာ အမာထည္ (Hardware) အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ အိပ္ေဆာင္ ခရီးေဆာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဳတာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အျပင္အဆင္ (Configuration) မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္၊ မွတ္သားထားႏိုင္ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခရီးေဆာင္ အိပ္ေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္းမ်ား (Portable Memory Devices) ဟု ဆိုရာတြင္ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူ သြားႏိုင္သည့္ စီဒီရြမ္ (CD-ROM)၊ USB ျဖင့္တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Drive မ်ား (USB flash drive) flash card သို႔မဟုတ္ Floppy disk စသည့္ ကိရိယာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာ သို႔မဆို သယ္ယူသြားႏိုင္ျပီး မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ တြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Properties of a Portable Application
ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္ တစ္ခုကို အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါေဆာ့ဖ္၀ဲသည္ -

  1. မည္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာတြင္မဆို အသံုးမျပဳမီ အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ ထည့္သြင္းရျခင္း (Installation) မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ျခင္း။ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသံုးျပဳမည့္ ခရီးေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္းအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ျပန္ဖြ (Unzip) လိုက္ရန္သာ လိုအပ္ျခင္း။ အကယ္၍ ပထမဆံုး အၾကိမ္တြင္ တပ္ဆင္ ထည့္သြင္းရျပီး၊ ေနာက္မွ လိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို ခရီးေဆာင္မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္းအတြင္းသို႔ ကူးယူ ေရႊ႔ေျပာင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရပါက ထိုေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ဳိးကို အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု မေခၚႏိုင္ေပ။

  2. အျပင္အဆင္မ်ားကို ေဆာ့ဖ္၀ဲႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ရမည္။ အတူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရမည္။ တနည္းအားျဖင့္ USB Drive ကဲ့သို႔ေသာ ခရီးေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရးသြင္း မွတ္သားထားႏိုင္ရမည္။ အကယ္၍ အျပင္အဆင္မ်ားကို မွတ္သားႏိုင္ရန္ အတြက္ ကြန္ပ်ဳတာ၏ မွတ္တမ္းစနစ္ (Registry) ကို အသံုးျပဳရမည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္ကို အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ၄င္းေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသံုးျပဳမည့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာတြင္ မဆို ထပ္မံ တပ္ဆင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

  3. အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာတြင္ မဆို မည္သည့္ ေျခရာလက္ရာ အစအနမ်ဳိးမဆို က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိေစရ။ ဥပမာ - ယာယီ မွတ္သား အသံုးျပဳေသာ ဖိုင္မ်ား ႏွင့္ Registry အျပင္အဆင္မ်ား အားလံုးသည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္ကို ပိတ္လိုက္၊ အဆံုးသတ္လိုက္ သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္တည္း အသံုးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဳတာမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျပီး ျဖစ္ေနရမည္။ အသံုးျပဳသူမွ ဖန္တီးလိုက္ေသာ ဖိုင္မ်ားသည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္ကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းထားေသာ ခရီးေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္ပစၥည္း အတြင္း တစ္ခါတည္း သိမ္းဆည္းလိုက္ျပီး ျဖစ္ေနရမည္။

Included Applications
ပါရွိေသာ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား

ခရီေဆာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားတြင္ Standard Edition၊ Lite Edition ႏွင့္ Base Edition ဟူ၍ အမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိး ရွိသည္။
  1. Standard Edition တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ေဆာ့ဖ္၀ဲ ClamWin၊ အင္တာနက္ၾကည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ Mozilla Firefox၊ အျမန္စာတိုပို႔ ေဆာ့ဖ္၀ဲ Gaim၊ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ OpenOffice.org၊ ေဆာ့ကစားရန္ Sudoku၊ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ျပကၡဒိန္အတြက္ Mozilla Sunbird ႏွင့္ အီးေမးလ္ အတြက္ Mozilla Thunderbird တို႔ ပါရွိသည္။ ဤ Standard Edition ကို ခရီးေဆာင္ မွတ္ဥာဏ္တစ္ခု အတြင္း Install ျပဳလုပ္လိုက္ပါက 300 MB မွ်အထိ ေနရာယူ သျဖင့္ 512 MB အနည္းဆံုး ရွိေသာ ခရီးေဆာင္မွတ္ဥာဏ္မ်ားျဖင့္သာ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။

  2. Lite Edition တြင္ OpenOffice.org တစ္ခုလံုး အစား၊ စာစီစာရိုက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ AbiWord တစ္ခုတည္းသာ ပါရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 256MB မွ်အထိ ရွိေသာ ခရီးေဆာင္မွတ္ဥာဏ္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။

  3. အကယ္၍ မိမိအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုသာ အတိအက်ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳလိုပါ Base Edition ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၄င္းတြင္ PortableApps Menu, PortableApps Backup utility ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ Folder မ်ား၊ အိုင္ကြန္မ်ားႏွင့္ Autorun ဖိုင္တစ္ခုသာ ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားမွာ 1MB ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ ပမာဏ နည္းပါးေသာ ခရီးေဆာင္မွတ္ဥာဏ္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။

Ref:
http://portableapps.com/suite
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_application